Pastorácia

Vianočné prianie

„V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem…“ (Lk 2, 1 – 4).

Moji drahí priatelia, bratia a sestry,

zdravím vás uprostred tejto zvláštnej doby, ktorú prežívame. Slávime Vianoce, ktoré sú troška, dosť iné ako inokedy. Sú iné predovšetkým atmosférou v spoločnosti a často i v našich rodinách. Sú iné kvôli vládnym a epidemiologickým opatreniam, týkajúcich sa aj bohoslužieb a možností stretávania sa. V tejto súvislosti ma oslovil začiatok vianočného evanjelia. Na prvý pohľad by sa zdalo, že sa Pán Ježíš narodil v Betleheme, pretože vyšlo nariadenie od cisára Augusta. Ale v skutočnosti to bolo inak. Boží Syn sa narodil v Betleheme, pretože to tak chcel Boh, a dokonca to predpovedal (porov. Mich 5,1). Bohu sa nikdy nič nevymklo z rúk. Cisár a po ňom všetci vládni predstavitelia sú súčasťou Božieho plánu. Rímsky cisár bol uctievaný, ako syn boha a záchranca, pretože prinášal mier. Pritom netušil, že pravým Synom Božím a Spasiteľom sa stane dieťa narodené v Betleheme, aj vďaka jeho nariadeniu. Len On prinesie pravý pokoj.

Aby sme dobre prežili tohoročné vianočné sviatky, je potrebné sa pozerať na Pannu Máriu a svätého Jozefa. Asi neboli nadšení z cisárovho nariadenia, ale tým, že sa neuchýlili k nariekaniu, ale všetko zverili Bohu do rúk a robili to, k čomu ich Boh osobne viedol, bez ohľadu na ťažkosti, ktoré boli s tým spojené, naplnili Boží zámer. Od politickej vlády, aj keď je legitímna, nikdy nemôžeme očakávať záchranu. Keď budeme počúvať svojho Pána, On sám zachráni nás i našich drahých spôsobom, ktorý ani netušíme.

Vyprosujem vám pokojné prežitie vianočných sviatkov, radosť z narodenia nášho Spasiteľa Ježiša Krista a Božiu ochranu, múdrosť a požehnanie do nastávajúceho roka.

K tomu Vám zo srdca žehnám.

Dušan Pardel, farský administrátor Harichovce