OZNAMY

Siedma Nedeľa v cezročnom období
24.02. 2020 – 01.03.2020

Deň Liturgické slávenie Miesto Čas Úmysel
P
24.02.
Féria Harichovce 1800 + z rodiny Staroňovej, rodičia a starí rodičia
U
25.02.
Féria Harichovce 1800 + Jozef, Júlia, Mária a Valent
S
26.02.
popolcová streda Harichovce 0700 – Na úmysel Márie
1800 + Mária Fioleková
Levočské Lúky 1600 – Na úmysel ordinára
Š
27.02.
Štvrtok po Popolcovej strede Harichovce 0700 – Na úmysel Márie
P
28.02.
Piatok po Popolcovej strede Harichovce 1800 + Lukáš, Juraj, Ján a Mária
S
29.02.
Sobota po Popolcovej strede Harichovce 0700 + Mária a Štefan Rerko
N
01.03.
Prvá pôstna Nedeľa Harichovce 0800 – Za jubilujúcich súrodencov Katarínu a Valenta s rodinou
0930 – Na poďakovanie Pánu Bohu za dar života Veroniky (85. rokov) a za syna a dcéru
1400 – Pobožnosť krížovej cesty
Levočské Lúky 1100 – Za veriacich farnosti

 

 1. Pôstne obdobie: Popolcovou stredou začína pôstne obdobie. Je zamerané na Veľkú noc. Veriacim sa odporúča živšia a bohatšia účasť na liturgii pôstneho obdobia. Upozorňujem, že podľa zákona a tradície Cirkvi v čase od Popolcovej stredy do Turíc je potrebné pristúpiť k sviatosti pokánia, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť veľkonočné tajomstvá.

Popolcová streda: k najvýznamnejším dňom pokánia patrí Popolcová streda a Veľký piatok. V tieto dni nás zaväzuje zákon zdržiavať sa mäsa a zákon pôstu; ostatné piatky v roku nás zaväzuje iba zákon zdržiavať sa mäsa; zvyšné dni v pôste nás zaväzuje všeobecná povinnosť konať kajúce skutky, a to: venovať sa modlitbe, konať skutky nábožnosti a dobročinnej lásky a vernejšie si plniť svoje povinnosti. Zákon zdržiavať sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života; zákon pôstu zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia 60. roku života. Vo sv. omši bude požehnanie popola a značenie ním.

Krížové cesty:                    v pôstnom období sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty. V piatok to bude o 17.30 h., v nedeľu o 14.00 h..

Odpustky:   kto si koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážny dôvod nemôžu zúčastniť krížovej cesty, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista a rozjímaním.

 1. Stretnutie Pastoračnej rady: dnes vo farskom centre o 17.30 h.
 2. Stretnutie mládeže: v piatok 28. februára o 19.00 h. vo farskom centre. Stretnutie pre mladých od 9. ročníka vyššie. Srdečne ste vítaní. Náplňou budú rozhovory na zaujímavé témy z duchovného života, modlitba, spoločenstvo.
 3. Detský spevokol: v piatok o 17.00 h. vo farskom centre.
 4. Stretnutie detí: v sobotu o 09.00 h. vo farskom centre.
 5. Milodary a zbierky: 
 • Bohuznáma rodina obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Bohuznáma obetovala na opravu kostola 100 €;
 • Z pohrebu Stanislava Jaroša obetovali na kostol 100 €.
 • Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu.
 1. Poďakovanie: upratovanie kostola.
 2. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac Marec:

Evanjelizačný:   Za cirkev v Číne, aby vytrvala vo vernosti evanjeliu a rástla v jednote.

Úmysel KBS:      Aby rodiny s láskou vítali každé počaté dieťa a s láskou obklopovali chorých a starých.