OZNAMY

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
       /
26.07.2021 – 01.08.2021/
Deň Liturgické slávenie Miesto Čas Úmysel
P
26.07.
Sv. Joachima a Anny, rodičov Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka Harichovce 1800 + Mária, Štefan, Ružena, Michal, Elena a Agnesa
U
27.07.
Sv. Gorazda a spoločníkov, Spomienka Harichovce 1800 ++ z rodiny Urbašíkovej, Eliašovej, + Cyril
S
28.07.
Féria Levočské Lúky 1600 – Na úmysel Ignáca a Jozefa
Harichovce 1800 + Mária, Ján, Jozef Frankovič,  Katarína Grondžáková
Š

29.07.

Sv. Marty, Spomienka Harichovce 0700 – Za veriacich farnosti
P
30.07.
Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice,
Ľubovoľná spomienka
S
31.07.
Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, Spomienka
N
01.08.
OSEMNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
Harichovce 0800 – Na poďakovanie Pánu Bohu za dar života Ľubomíra (60. rokov)
0930 – Na poďakovanie Pánu Bohu za dar života (70. rokov)

 

 1. STRETNUTIE PASTORAČNEJ RADY: zajtra (pondelok) 26. júla o 19.00 h. vo farskom centre. Cieľom stretnutia je naplánovanie odpustovej slávnosti.
 2. STRETNUTIE ÚČASTNÍKOV TÁBORA DÁVID: zajtra (pondelok) 26. júla o 20.00 h. vo farskom centre.
 3. MILODARY A ZBIERKY:
 • Rodičia prvoprijímajúcich detí obetovali na kostol 150 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na kostol 100 €;
 • Bohuznáma rodina obetovala na kostol 15 €;
 • Z pohrebu Štefana Glovička obetovali na kostol 200 €.
 • Na obnovu zničených domov rodínžijúcim v obci Nová Belá (Nowa Biała) v Poľsku: bohuznáma prispela 10 €; bohuznáma rodina 10 € a bohuznáma 10 €.
 1. POĎAKOVANIE: upratovanie kostola.
 2. OHLÁŠKY: sviatosť manželstva chcú prijať:

Matej ŠOFRANKO, syn Petra a Jany, r. Petruščákovej, bývajúci v Spišskej Novej Vsi a Natália NEUPAUEROVÁ, dcéra Petra a Magdalény, r. Staroňovej, bývajúca v Harichovciach, ohlasujú sa dnes po druhý raz. Zahrňme snúbencov do modlitieb.

 1. ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MESIAC AUGUST:

Evanjelizačný: Za Cirkev, aby od Ducha Svätého prijala milosť a silu obnovovať sa v duchu evanjelia.

Úmysel KBS:    Aby Medzinárodný eucharistický kongres, ktorý sa bude konať budúci mesiac v Budapešti, povzbudil veriacich k prehĺbeniu úcty ku Kristovej prítomnosti v Najsvätejšej sviatosti.

 

 „Contemplata aliis tradere“

Iba to, čo si skutočne pochopil a zakúsil v modlitbe,
môžeš dávať ďalej.

Motto dominikánov