OZNAMY

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
17.09. – 23.09.2018

Deň Liturgické slávenie Miesto Čas Úmysel
P
17.09.
Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi,

Ľubovoľná spomienka

Harichovce 1600 + Milan Rerko
U
18.09.
Féria
S
19.09.
Sv. Januára, biskupa a mučeníka,

Ľubovoľná spomienka

Š
20.09.
Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hsanga, mučeníkov,

spomienka

Harichovce 1800 + Zuzana, + z rodiny Peklanskej
P
21.09.
SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU,

sviatok

Levočské Lúky 1600
Harichovce 1800  – Za zdravie a Božie požehnanie Terézie a Milana (50. výročie manželstva)
S
22.09.
Panny Márie v sobotu,

Ľubovoľná spomienka

Harichovce 0700
N
23.09.
DVATSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBODBÍ Harichovce 0800 – Na poďakovanie Pánu Bohu za dar života Pavla (50. rokov)
0930 – Na poďakovanie Pánu Bohu za manželov Andreja a Danielu
Levočské Lúky 1100 – Za veriacich farnosti

 

  1. JESENNÉ KÁNTROVÉ DNI: na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.
  2. POŽEHNANIE NOVEJ ÚRODY:uskutoční sa v piatok, po sv. omši.
  3. ZASTUPOVANIE V ČASE NEPRÍTOMNOSTI:od pondelka do štvrtka odchádzam na duchovné cvičenia. V prípade potreby o vyslúženie pomazania chorých sa obráťte na farský úrad v Spišskej Novej Vsi. Zároveň prosím o modlitby.
  4. STRETNUTIE MININŠTRANTOV: vo štvrtok po sv. omši vo farskom centre.
  5. MILODARY A ZBIERKY:
  • Z krstu Romana Dronzeka obetovali na kostol 50 €.
  1. POĎAKOVANIE:upratovanie kostola.
  2. OHLÁŠKY:sviatosť manželstva chcú prijať

Peter ZÁVACKÝ bývajúci v Harichovciach a Tatiana HAMRÁČKOVÁbývajúca v Tepličke, ohlasujú sa po prvý raz. Sobáš vo farnosti Markušovce. Zahrňme snúbencov do modlitieb.

  1. ŠKOLA VIERY – LIST DIECÉZNEHO BISKUPA: Na základe rozhodnutia diecézneho biskupa začína v našej diecéze Diecézna škola viery. Prednášky k prehĺbenie duchovného života veriacich a vzájomnej spolupatričnosti budú počas nasledujúcich štyroch rokov v našom dekanáte v Spišskej Novej Vsi. Tento rok bude 7 prednášok o sviatostiach – každý tretí štvrtok v mesiaci. Školy viery sa môžu zúčastniť všetci veriaci, ktorí už prijali sviatosť birmovania a majú záujem o prehĺbenie svojich vedomostí, viery a duchovného života. Kto sa zúčastní minimálne piatich stretnutí dostane certifikát o absolvovaní školy viery. Prvé stretnutie Diecéznej školy viery sa uskutoční vo štvrtok 20.9.2018 v Malom kostole na Levočskej ulici v Spišskej Novej Vsi. Začíname sv. omšouo 16.30 ktorú bude celebrovať prednášateľ. Po sv. omši bude v Malom kostole 40 minútová prednáška a  20 minútová diskusia. Prosíme všetkých účastníkov, aby sa následne po skončení stretnutia zapísali vzadu na prezenčné hárky u osôb na to určených. Všetkých srdečne pozývame.
  2. KURZ SAMUEL: Tím rehoľníkov zo spišskej diecézy ponúka mladým ľuďom od 18 do 30 rokov, ktorí hľadajú svoje životné povolanie, ročný kurz Samuel. Kurz zahŕňa 9 stretnutí (od októbra do júna), každú tretiu nedeľu v mesiaci. Viac informácií o kurze, ako aj spôsob registrácie, je na stránke sk.Prihlásiť sa je možné do 30. Septembra 2018.