GALÉRIAKostolPastorácia

Konsekrácia obnoveného kostola

Uvítací príhovor farského administrátora na začiatku slávnosti

Vaše Excelencie, vysokodôstojný biskupský delegát a páni dekani, bratia kňazi, osvietený nositeľ rádu sv. Gregora,

pán starosta, panie poslankyne a páni poslanci,

pani riaditeľka a zástupkyňa základnej školy,

páni predsedovia Urbariátu a Športového klubu,

zástupcovia hasičov a folklórnej skupiny Harihovčan, 

vážení hostia, drahí bratia a sestry,

všetkých Vás srdečne vítam na dnešnej slávnosti Konsekrácie nášho kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sme naplnení vďačnosťou Pánu Bohu a zároveň hrdí, že sa nám spoločnými silami podarilo dielo obnovy dotiahnuť do zdarného konca. Uvedomujeme si a cítime, že kostol je pre nás kresťanov domovom, kde nájdeme Kristovo občerstvenie, je stálou školou života, kde sa vychováva ľudská osobnosť, aby človek žil podľa tej krásy a sily, ktorú dostal od Stvoriteľa a že práve tu nachádzame to, čo nám nedá ani vlastný dom, ani dom priateľov či známych. Sv. omšu obetujem z vďačnosti za Všetkých Vás, ktorí ste sa stali súčasťou tejto obnovy, tak stavebnej, ale hlavne tej duchovnej. 

Informácie o priebehu obnovy kostola členom Hospodárskej rady farnosti p. Dušanom Slaninkom

Tento Boží stánok medzi nami slúži nám všetkým už skoro 260 rokov. Vďaka svojej výzdobe a nástenným maľbám je zároveň aj Národnou kultúrnou pamiatkou. 

Posledná veľká rekonštrukcia sa udiala pred 20 rokmi v r. 2002 za p. farára Hvizdoša: sanácia omietok vo vnútri kostola a celá fasáda. 

Po dostavbe farskej budovy v r. 2012 sme sa pustili aj do obnovy nášho kostola. Pribudli nové okná s umeleckými vitrážami; výmena spráchniveného schodiska vo veži kostola; sanačný náter strechy; nová podlaha na chóre; generálna rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodou, nové LED osvetlenie interiéru kostola; dva nové elektrifikované zvony; zreštaurovanie barokovej krstiteľnice a plastiky sv. Jána Nepomuckého; to všetko za obdobie 2011 – 2016.

Už niekoľko desaťročí sme však zápasili s veľkým chladom a vysokou vlhkosťou, nakoľko dlažba bola položená len na hline bez izolácie. Vznikal kondenz a plesne, ktoré poškodzovali interiér kostola a zdravie veriacich. 

Preto sme pristúpili k rozsiahlej rekonštrukcii podľa najnovších technológii a s eco – udržateľnými riešeniami, aby ho mohli používať aj ďalšie generácie s primeranou úrovňou komfortu. Cieľom bolo dosiahnuť zdravé prostredie a teplo v kostole, ako aj na dlhé obdobie ho technicko-stavebne stabilizovať.

Projekt bol rozdelený na dve etapy: 

Prvá etapa – svätyňa kostola. Žiadosť na Pamiatkový úrad do Košíc sme zaslali začiatkom roka 2018 a po splnení ich podmienok (projektová dokumentácia, archeologický výskum) a ich súhlasnom stanovisku sme hneď pristúpili k realizácii revitalizácie svätyne koncom roka 2019. Jednalo sa o:

  • výmenu podlahy a sanáciu vlhkosti technológiou prevzdušnenej podlahy[1] – vzduchové kanály pod podlahou na prirodzené odvetrávanie cez prieduchy v múroch. Nové izolačné potery;
  • podlahové kúrenie (plynový kondenzačný kotol);
  • nový mobiliár[2].

Následne sme podali žiadosť o pokračovanie prác v lodi kostola, teda na Druhú etapu. Stanovisko Pamiatkového úradu však bolo zamietavé aj napriek našej argumentácii, že po položení novej dlažby a obsadení mobiliárov vo svätyni nastal v kostole obrovský estetický nepomer medzi revitalizovanou svätyňou a loďou kostola. Ak by sme boli predpokladali – ako vlastník kostola – že ostaneme uviaznutí na tomto bode, s rekonštrukciou svätyne by sme ani nezačali. Na základe našich argumentov KPÚ zvolalo do Harichoviec Sekciu Ministerstva kultúry v júni 2021. 25 pracovníkov Pamiatkových úradov z celej SR si vyjasňovalo ďalšie postupy v oblasti ochrany kultúrnych pamiatok a hlavne ich zladený prístup nakoľko v iných okresoch boli obdobné rekonštrukcie dovolené. Žiaľ ani toto nepomohlo, stanovisko Sekcie bolo tak isto zamietavé, a teda sme sa s odvolaním obrátili priamo na Pamiatkový úrad do Bratislavy. Po komunikácii s nimi, následnej osobnej obhliadke kostola, uznali našu opodstatnenú požiadavku na pokračovanie revitalizácie druhou etapou, ktorú sme mali kompletne pripravenú (projektovo i materiálovo). Začali sme vo februári t.r. Bol to pre nás pamätný deň, lebo vtedy začala vojna na Ukrajine. Podarilo sa nám ako pri prvej etape:

  • výmena podlahy a sanácia vlhkosti
  • predpríprava na kamerový systém a elektrické ovládanie okien;
  • podlahové kúrenie (plynový kondenzačný kotol);
  • výmaľba kostola a nové lavice

Celá táto etapa trvala 70 dní a finálnu podobu môžete posúdiť sami. Nezastavila nás ani pandémia, ani problémy s pamiatkovým úradom, ani ekonomická kríza. 

Čo sa týka financovania tejto revitalizácie:

Chceme sa poďakovať a vyzdvihnúť obetavosť našich farníkov. Celé dielo – obe etapy – sme financovali z vlastných zdrojov, bez úveru, štátnych dotácií či pôžičiek. Nerobili sa žiadne zbierky. Je to dielo jednej generácie veriacich. Väčšina prác bola vykonaných svojpomocne, sú to stovky brigádnických hodín. 

I. etape – na revitalizáciu svätyne sme preinvestovali 52 324,09 eur

II. etape – na revitalizáciu lode kostola sme preinvestovali 100 945,41 eur

Z tohto miesta sa v mene celej farnosti chceme poďakovať za finančnú pomoc od Obce Harichovce. V I. etape to činilo 30 000 eur a II. etape 10 000 eur (podiel na spolufinancovaní 26,1 % z celkových nákladov).

Máme prísľub Obce Harichovce na schválenú dotáciu vo výške 20 000 eur a od Urbariátu – pozemkového spoločenstva vo výške 5 000 eur. V tom prípade celé dielo revitalizácie bude bez dlhov.

Aktuálne sú vo výrobe závetrové dvere (hlavný a bočný vchod) i vstupné bočné dvere. Pripravuje sa projekt nového schodiska na chór, prípadnú spovednicu.

Dnes sú naše srdcia právom plné radosti i hrdosti na tento historický medzník, i na to, čo sa nám spoločnými silami podarilo. No zároveň si uvedomujeme, že nás to zaväzuje k pokore, trpezlivosti i starostlivosti o tento Boží chrám. Budúcej generácii zanechávame tento náš malý príspevok a dúfame, že v starostlivosti o Boží stánok preberie štafetu po nás. Vaša excelencia, ďakujeme Vám za posviacku nášho obnoveného kostola i za Vašu prítomnosť tu medzi nami. Do Vašej služby Vám vyprosujeme veľa Božích milostí a pevné zdravie. Prijmite prosíme toto dielo obnovy ako vklad našej farnosti do rozvoja Katolíckej cirkvi na Slovensku.


[1] Pôvodná vlhkosť v kostole  80%. Po inštalácia prvej časti prevzdušnenej podlahy klesla na  60%.

[2] Ambón, obetný stôl, sedesy – stoličky pre kňaza a miništrantov, kľakátka pre snúbencov, svietniky.

Poďakovanie

Drahí bratia a sestry,

ďakujem Pánu Bohu, že mi udelil tú milosť kráčať s Vami počas diela tejto obnovy, ďakujem mu zo srdca za každého z Vás ako ste tu. Pochopil som, že každý kostol – i ten náš – je tým krajší, čím väčšiu dobrotu a ľudskosť preukazujú ľudia, ktorí žijú okolo neho.

Diecéznemu administrátorovi Jánovi ďakujem za posvätenie kostola i jeho osobnú účasť na slávnosti. Tak isto si veľmi vážim duchovné otcovstvo, ktoré mi prejavovali emeritný biskup Andrej a Pavol a priateľstvo a podporu a všetkým spolubratom kňazom.  

Ďakujem súčasnému i predchádzajúcemu vedeniu našej Obce, Urbariátu, ZŠ, FS i ŠK, hasičom, Únii žien a všetkým ostatným za vynikajúcu spoluprácu. V Harichovciach je radosť žiť! 

Napokon ďakujem vám všetkým drahí bratia a sestry, ktorých som výslovne nespomínal. Som rád, že ste!