AKTIVITYPastorácia

Modlitbová iniciatíva za odvrátenie vojny

Drahí bratia s sestry! Doľahla na nás neľahká doba. Nie je to tak dávno, keď naši dedovia prežívali vojnové časy.

Starší spomínajú, ako za vojny harichovskí partizáni umiestnili delo pri vstupe do obce. Keď sa za železničným priecestím objavil nemecký tank, vystrelili. No netrafili ho. Tank následne otočil hlaveň a delo rozmetal na kusy. Partizáni utiekli smerom do lesa. Dnes na tom mieste stojí kríž, okolo ktorého každý deň chodíme. My buďme múdrejší, postavme sa nie delom, ale zbraňou najmocnejšou – modlitbou. No i v týchto ťažkých časoch, ktoré prežívame nie sme osamotení.

Máme za sebou nebeského Otca. No Božia milosť nemôže pôsobiť v našich životoch, ak s pokorou  neprosíme. Naše prosby predkladajú pred nebeského Otca orodovníci. 

Jedným z nich je svätý Jozef. Ochranca Svätej rodiny, kresťanských rodín. Svätý pre svoju anjelskú čistotu. Svätý pre svoju mužskú počestnosť. Svätý pre svoju trpezlivosť, pre svoju pracovitosť, pre svoj ustavične rovnaký pokoj, pre svoju skromnosť, pre všetko.  Pre zasvätenie službe svojmu Bohu prijal všetko, znášal všetko, vykonal všetko okamžite. Na jeho orodovanie sa stalo vo svete mnoho zázrakov.  Preto prosme skrze neho nebeského Otca aby ochránil naše rodiny, obec, štát. 

LITÁNIE K ÚCTE SVÄTÉHO JOZEFA, ŽENÍCHA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.

Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätý Jozef, oroduj za nás.
Preslávny potomok Dávida, oroduj za nás.
Svetlo patriarchov, oroduj za nás.
Ženích Božej Rodičky, oroduj za nás.
Ochranca Vykupiteľa, oroduj za nás.
Šľachetný ochranca Panny, oroduj za nás.
Pestún Božieho Syna, oroduj za nás.
Starostlivý ochranca Krista, oroduj za nás.
Služobník Krista, oroduj za nás.
Služobník spásy, oroduj za nás.
Hlava slávnej Rodiny, oroduj za nás.
Jozef najspravodlivejší, oroduj za nás.
Jozef najčistejší, oroduj za nás.
Jozef najmúdrejší, oroduj za nás.
Jozef najmocnejší, oroduj za nás.
Jozef najposlušnejší, oroduj za nás.
Jozef najvernejší, oroduj za nás.
Zrkadlo trpezlivosti, oroduj za nás.
Milovník chudoby, oroduj za nás.
Príklad robotníkov, oroduj za nás.
Ozdoba domáceho života, oroduj za nás.
Ochranca panien, oroduj za nás.
Opora rodín, oroduj za nás.
Posila v ťažkostiach, oroduj za nás.
Útecha ubiedených, oroduj za nás.
Nádej chorých, oroduj za nás.
Patrón vyhnancov, oroduj za nás.
Patrón utrápených, oroduj za nás.
Patrón chudobných, oroduj za nás.
Patrón umierajúcich, oroduj za nás.
Postrach zlých duchov, oroduj za nás.
Ochranca svätej Cirkvi, oroduj za nás.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Ustanovil ho za pána svojho domu.
R. A za správcu všetkého svojho majetku.

Modlime sa.
Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženícha
preblahoslavenej Panny Márie; s dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu
a prosíme ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Každý večer nech sa naša farnosť spojí vo svojich domovoch o 20.00 hod. v spoločnej modlitbe Litánií k svätému Jozefovi a s dôverou prosme nech svojím orodovaním ochráni našu  obec od nešťastia vojny a hladu.