GALÉRIAPastorácia

Kandidatúra prvoprijímajúcich detí

Kandidatúra prvoprijímajúcich detí sa uskutoční dňa 06. decembra (nedeľa) 2020 o 11.00 h. v kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Harichovciach.

Odovzdávanie krížikov a uvedenie za kandidá­tov prvého sv. prijímania

Po homílii sa kňaz krátko prihovorí deťom takto alebo podobne:

Milé deti, keď ste prišli na svet, vaši rodičia vás pri­niesli do kostola a dali vás pokrstiť. Skôr ako vás kňaz pokrstil bolo vaše prijatie do spoločenstva Ježišových učeníkov a jeho priateľov, čiže do Božej rodiny, Cirkvi. Stalo sa to tak, že vás kňaz oslovil po mene a povedal: (Ján) sv. matka Cirkev ťa príma s veľkou radosťou, v jej mene ťa poznačujem znakom kríža. A poznačil na čele znakom kríža. Potom vám znak kríža na čelo dali aj vaši rodičia a krstní rodičia. 

Dnes budete uvedení za kandidátov, čiže čakateľov na prvé sväté prijímanie. Odovzdám vám krížik, ktorý budete nosiť do kostola, aby vám pripomínal, že ste Ježišovi učeníci a jeho priatelia a aby všetci ľudia podľa tohto kríža poznali, že ste čakatelia na prvé sv. prijímanie a mohli sa za vás modliť, aby ste sa naň dobre pripravili. 

Nasleduje požehnanie krížikov podľa formuly v litur­gickej knihy alebo unico signo crucis. 

Príhovor kňaza: Milé deti, Vaše mená sú zapísané v tomto zozname. Teraz budem čítať meno každého z vás. Keď budete počuť svoje meno, postavíte sa a poviete „TU SOM!“.

Jednotlivý deťom kňaz krížik odovzdá v sprievode slov:

(Meno) prijmi tento krížik, aby ti pripomínal, že si Ježi­šov učeník a priateľ (učeníčka a priateľka) a ostatným naznačoval, že si čakateľ na prvé sv. pri­jímanie a vyzýval k modlitbe za teba. 

Vhodná je aj pieseň: Kríž je znakom lásky…

Sľuby detí

Kňaz: Milé deti, keď sa teraz pripravujete na vaše prvé sv. prijímanie, chcete počúvať všetkých ľudí, ktorí vám budú pomáhať učiť sa o Božej láske k nám, a ktorí vám budú hovoriť o Ježišovi a o tom, ako chce, aby sme žili?

Deti: Chcem.

Kňaz: Chcete spoznávať Pána Boha stále lepšie účasťou na sv. omši, počúvaním Božieho slova, modlitbami, spoločnou modlitbou doma, v rodine tak často, ako budete môcť?

Deti: Chcem.

Kňaz: Nech vás Boh požehná a nech spoznáte Božiu lásku vo vašich srdciach a naučíte sa ju šíriť medzi druhými. Skrze Krista, nášho Pána.

Všetci: Amen.

Sľuby rodičov:

Príhovor kňaza: Teraz vítame rodičov a všetkých, ktorí vás majú radi a starajú sa o vás. Budeme na nich všetkých zvolávať Božie požehnanie, aby sa s vami pripravovali na slávenie sviatostí.

Prosíme rodičov týchto detí, aby sa postavili.

Kňaz: Milí rodičia, chcete pomáhať vašim deťom zúčastňovať sa na farskom programe prípravy, chodiť s nimi na sv. omšu a povzbudzovať ich na ceste k eucharistickému stolu?

Rodičia: Chcem.

Kňaz: Chcete s láskou sprevádzať a podporovať vaše deti a modliť sa s nimi na ceste ich priateľstva s Ježišom Kristom? 

Rodičia: Chcem.

Kňaz: Nech vám na orodovanie Panny Márie a svätého Jozefa vo vašom úsilí pomáha milosrdný Boh, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

Rodičia: Amen.

Sľuby zhromaždenia

Príhovor kňaza: Teraz sa pýtame zhromaždenia veriacich, či chcú sprevádzať tieto rodiny pri príprave ich detí k sviatostnému životu. Ako členovia Božej rodiny je našou zodpovednosťou podporovať, pomáhať a modliť sa za tieto deti. Ony nám pripomínajú, že krstom sme sa všetci stali Božími deťmi. 

A tak sa všetci postavme a vzdávajme vďaky Bohu za dar krstnej viery, keď si obnovíme krstné sľuby.

Kňaz: Zriekate sa zlého ducha?

Všetci: Zriekam

Kňaz: Aj všetkých jeho skutkov?

Všetci: Zriekam.

Kňaz: Aj všetkých jeho pokušení?

Všetci: Zriekam.

Kňaz: Veríte v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme?

Všetci: Verím.

Kňaz: Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny,

umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca?

Všetci: Verím.

Kňaz: Veríte v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný?

Všetci: Verím.

Kňaz: Chcete podporovať, pomáhať a modliť sa za tieto deti, ich rodičov, katechétov, animátorov a kňazov pri ich príprave na sviatostný život?

Všetci: Chcem.

Kňaz: Keď začíname dielo prípravy na sviatostný život týchto detí, nech láska Boha, nášho Stvoriteľa nás podporuje, nech svetlo Kristovo nás vedie a nech Duch Svätý nás posilňuje teraz i na veky vekov.

Všetci: Amen.