Vypomienky

Vypomienky za duše – 1. November 2018

Za duše z tohoročných vypomienok boli slávené sv. omše:

 1. 01.11.2018
 2. 01.11.2018
 3. 02.11.2018
 4. 10.11.2018
 5. 13.11.2018
 6. 19.11.2018
 7. 29.11.2018
 8. 00.00.2018
 9. 00.00.2018
 10. 00.00.2018

Sv. omša o 08.00 h.

Dnešné „vypomienky“ sú výrazom lásky a jednoty celej Cirkvi: putujúcej na zemi aj tej, ktorá už prekročila hranice smrti. Písať mená mŕtvych na vypomienkové lístky a potom ich čítanie vyjadruje vieru, že ich mená sú zapísané v Božej knihe života.

Sv. Ján Pavol II. v novembri roku 2003 v zamyslení na Anjel Pána povedal: „Modlitba za zosnulých je vážnou povinnosťou, lebo hoci odišli v milosti a Božej priazni, je možné, že ešte potrebujú očistenie, aby sa dostali do radosti neba“.

Za duše v očistci; za duše, ktoré čakajú na naše modlitby; + kňazov pôsobiacich v tejto farnosti; + rehoľné sestry; dobrodincov; + členov ružencového bratstva; + ctiteľov Božského srdca Ježišovho; OV

 1. + Julianu a Jána Hrušovských, + Katku, Ondreja Rišových; + Mariána Hrušovského, + Jozefa, Moniku Machajových, + Pavla, Jána, Annu, Vladimíra, Emíliu, Martinku Dzurillových; + z rodiny Glovičkovej a Hrušovskej; + Annu, Mikuláša, Mikuláša, Annu, Juraja, Annu, Mikuláša, Juraja, Michala. OV
 2. + Ľudovíta, Justínu, Ľudovíta, Máriu, Petra, Františka, Alžbetu, Máriu Hrušovských, + Justínu Šefčíkovú, Katarínu Neupauerovú, Juraja, Máriu, Rudolfa, Jozefa Jankovčina; + z rodiny Nagyovej a Hlaváčkovej; + rodičov Štefana a Máriu, starých rodičov Mateja a Katarínu, Jána Pavlanského. OV
 3. + Štefana, Katarínu, Eduarda, Cecíliu, Annu, Veroniku, Eduarda; + Jána, Annu, Jána, Michala, Štefana, Juraja, Ondreja; Jána, Katarínu, Jána, Juraja, Michala, Jarmilu, Štefana, Danka, + z rodiny Jarošovej, Lisoňovej; + starých rodičov, Štefana, Annu, Jána, Máriu, za duše v očistci.  OV
 4. + z rodiny Novotnej, Frankovičovej, Dugasovej, Šoltésovej, Láclavovej, Tarasovej, + Jozefa Mačeka, Michala Bartka; + kňazov Emanuela Chylu a Jána Butkaya; + z rodiny Jána Suchého a rodiny Sabolovej; + Antóniu Olejníkovú, Máriu Magdalénu a Ignáca Chlebových. OV
 5. + z rodiny Františka, Kazimíra, Anny Želichovkej; + rodiny Jozefa Barbuščáka, Jána Puškára a Jozefa Hrušovského; + Jozefa, Michala, Helenu, Jána, Michala Lesnických; + Katarínu, Katarínu, Jozefa Korbu; + Štefana a Máriu Urbanových, Štefana Urbana ml., Ľudevíta a Gizelu Fabínyových. OV
 6. + Štefana Laška; + z rodiny Frankovej, Grešovej, + Teréziu; + Michala, Justínu, Dušana, Michala, Vojtecha, Alžbetu, nenarodených Patrika a Maroška; + Jozefa, Julianu, Jozefa, Máriu Augustiňákových; + Michala a Máriu Vojtušových; + Eduarda a Cecíliu. OV
 7. + Annu a Jána Glovičkových, + Annu a Michala Rerkových, + Máriu a Michala Sakáčových; + Júliu a Jána Baluchových, + Máriu a Jána Kocúrových, + Jozefínu a Františka Babíkových, + Michala Hlavatého; + Stanislava Koššára, + z rodiny Novákovej a Koššárovej. OV
 8. + Veroniku, Ondreja, Michala, Veroniku a Michala Šefčíka, + kňaza Michala a sr. Dominiku, + z rodiny Šefčíkovej; + Jozefa Hulvu, + Jána, Margitu, Jána Olejníkových, + Jozefa, Mariána, Viléma, Amáliu, Leopoldínu; + Elenu a Jozefa Mrozekových; + Annu a Jozefa Hejhálových. OV
 9. + vnuka Viliama Valentíka, + rodičov Karola a Rozáliu Ogurčákových, + rodičov Miloša a Helenu Valentíkových; + z rodiny Hrušovskej, Dzurillovej a Chovancovej; + z rodny Gregoríkovej, Bdžochovej, Kotradyovej, Riššovej, Laškovej, Mattošovej. OV
 10. + Dušana a Pavla Ogurčákových, Máriu Dobrovičovú, Máriu Kažmirovú, Jozefa Dobroviča, Evu Sagalincovú, Ladislava, Slavomíra, Annu Sadvarových; + z rodiny Dunčkovej: Jána, Annu, Katarínu, Annu, Jozefa, Elenu, sr. Silviu; + z rodiny Semanovej: Jána, Katarínu, Ondreja, Máriu, Annu, Veroniku. OV
 11. + z rodiny Grečkovej, Pramukovej, Staroňovej; + dcéru Janu a manžela Michala, + z rodiny Staroňovej a Mederyovej; + z rodiny Staroňovej, Augustiňákovej, Javorskej, Jakubcovej; + Ondreja, Veroniku, Máriu, Martu, Cyrila, Michala, Máriu, Martina. OV
 12. + vnuka Jakuba, + z rodiny Pollákovej a Okresovej; + z rodiny Štefana Mikolaja a Jána Chovanca; + z rodiny Juraja Augustiňáka, Jána Dobšinského, Františka Slivku, + Elenu Hrušovskú; + Martina, Alžbetu, Máriu, Alžbetu Vojtušovú; + Štefana, Branislava, Katarínu, Jozefa. OV
 13. + z rodiny Košárovej, Šomšágovej: Jána, Máriu, Františka, Milana, Štefana, Máriu, Gizelu, Juraja, Veroniku, Annu, Máriu, Antóniu, Gustáva, Ľudovíta; + Margitu a Ladislava Korbových; + Ondreja, Justínu, Annu, Ondreja; + z rodiny Rerkovej,+ Jozefa, Veroniku, + Petra Kochana. OV
 14. + Annu a Martinku Kaščákové, Michala a Helenu Kaščákových, Jána a Irenu Boronových, Jozefa Vadela; + Martina, Máriu, Jozefa Vojtušových, Jána, Máriu, Štefana Novysedlákových, Pavla, Helenu, Martu Gašparových, Angelu, Jána Cehuľových; + Máriu, Michala Vojtušových, Zuzanu, Alicu, Evu. OV
 15. + Katarínu a Ladislava, Máriu a Ferdinanda, Katarínu a Jozefa; + Adrianu Vankovú, + z rodiny Dušalovej a Pavlačkovej; + z rodiny Hrušovskej: Mateja, Katarínu, Štefana, Vincenta, Katarínu, z rodiny Hrušovskej: Štefana, Slavomíra, Jaroslava, z rodiny Dovičákovej: Michala, Máriu. OV
 16. + z rodiny Rajčulovej, Jaššovej, Sekelskej; + Pavla Halcina, Pavla Kurta; + Máriu, Ondreja Čiškových, Máriu Šlebodovú, Jána Rerka, Milana Šlebodu, Františka Majerčáka, Jána, Vlastu Filinských; + Stanislava, Mareka, Máriu, Michala; + z rodiny Baldovskej, Maťaškovej, Koreňovej, Kováčovej. OV
 17. + z rodiny Lisoňovej, Jána, Jána, Annu, Michala, Štefana, Juraja, Ondreja; + z rodiny Staroňovej: Jána, Máriu, Františka, Františka, z rodiny Murínovej: Jána, Annu, z rodiny Zoričákovej: Rudolfa, Helenu, Ondreja; + z rodiny Kocurekovej, Ondreja, Katarínu, Ondreja, Katarínu, Jána Horbaľa. OV
 18. + Jozefa a Jozefínu Vadelových, Jána a Máriu Dolanských, Petra Bendíka, Jakuba Baka; + Štefana Hrušovského z rínka, Veroniku, Františka, Drahoslavu, Jozefa Kedžucha, Annu, Kláru; + z rodiny Košárovej: Štefana, Milana, Máriu, Štefana; + Ladislava a Sidóniu Paliderových. OV
 19. + Michala, Justínu Bačových, Jozefa, Máriu Lučivjanských, Cyrila, Silvestra, Anastáziu, Máriu, Annu, Gustáva, Máriu Hrušovských; + Margitu, Martina, Dušana, Jozefa, Luciu, Marianu, Katarínu, Mateja, Jozefa, Alžbetu, Máriu z rodiny Urbanovej + Štefana, Annu, Ondreja, Jolanku, Annu, Michala, Pavla z rodiny Hozzovej. OV
 20. + Jána Ščavnického, + z rodiny Simonikovej, Lapšanskej, Lompartovej; + Františka a Annu Belejových; + Jána, Ruženu a Vladimíra Kubinyových, Jána, Katarínu a Jozefa Hrobľákových, + z rodiny Bliscovej a Lukáčovej; + z rodiny Belejovej a Staroňovej; + Františka Kedžucha, Helenu, Gustáva Hrušovských. OV
 21. + Magdalénu Hronovskú, Máriu a Štefana Klingových, Máriu a Štefana Hronovských; + Helenu Hrušovskú, Františka Hrušovského, Máriu a Jozefa Staroňových, Máriu a Štefana Hrušovských; + z rodiny Hrušovskej, Mišendovej, Moskvikovej, Juhásovej. OV
 22. + Štefana, Helenu, Štefana, Tibora; + Ivana, Ladislava Štajnerových; + z rodiny Záhradníkovej, Ovšonkovej a Petruškovej; + Michala, Cecíliu Fabiánových, + Karola, Jána Komarových, + Annu, Jozefa Michaľových; + Jána, Máriu, Jána Kapralčíkových, Jána, Máriu, Jána, Justínu Šefčíkových. OV
 23. + z rodiny Čujovej: Jozefa, Annu, Jozefa, Karolínu, Františka, Annu; + z rodiny Jozefa Novysedláka, z rodiny Štefana Kapustu, z rodiny Kamenickej, Jozefa, Emila, Ondreja; + Ladislava, Agnesu, Jozefa, + z rodiny Košárovej, + rodičov a súrodencov z rodiny Birkovej, Miroslava Šveca. OV
 24. + Moniku, Štefana, Štefániu, Máriu, Jána, Milana; + Mateja, Františka, + z rodiny Baluchovej, Pavlanskej, Šimkovičovej; + z rodiny Dolanskej: syna Janka, rodičov Jána a Máriu, z rodiny Cehlárovej: brata Ondreja, rodičov Jána a Janku; + z rodiny Štefana Mroska ml., Annu a Štefana Murínových, z rodiny Šťastných. OV
 25. + Michala, Valenta, Katarínu, Pavla, Veroniku, Vladimíra; + Ľudovíta Štrbinského, Renátu Kuzlovú, Štefana Melega, Petra Slivka; + z rodiny Korkosovej, Bdžochovej, Tengyovej, Cirbusovej, Biroščákovej; + z rodiny Šefčíkovej, Dolanskej, Kaščákovej. OV
 26. + z rodiny Sanetrikovej, Bajaníkovej, Mičicovej, Falaštovej, Hrušovskej, Ďurinovej, Lesňákovej; + Blanku a + z rodiny Hudáčekovej a Augustiňákovej; + z rodiny Smotrilovej a krstných rodičov, Jozefa, Helenu, Jozefa, Petra Sedmaka, + na ktorých si nikto nespomína, + kolegov a kolegyne. OV
 27. + z rodiny Vojtušovej, Pavlanskej, Kominárovej; + Annu, Štefana Neupauerových, Zdenku Hrušovskú; + z rodiny Markovičovej, Lengvárskej, Michala Frankoviča, Cyrila Hamráčka; + z rodiny Lesnickej: Katarínu, Jozefa, Máriu, + Máriu Fiolekovú, + Františka Šefčíka, Karola Šargu. OV
 28. + Emila, Petra, Katarínu a Martina Vojtušových, Máriu, Katarínu a Jozefa Lesnických, Máriu Fiolekovú; + Jána a Máriu Štofkových; + Tomáša a Júliu, Šimona a Máriu; + Jozefa a Júliu Bodurkových; + Pavla a Paľka Gabrišových; + Máriu Repaskú, + z rodiny Neupauerovej a Repaskej; . OV
 29. + Helenu a Jozefa Šefčíka, Jozefa Puchalu; + Jána a Katarínu, Pavla a Justínu, + z rodiny Farkašovskej a Vojtušovej; + z rodiny Halagovej, Bartkovej, za nenarodené deti a za tých, na ktorých si nikto nespomína; + Jána Pavlanského, Ondreja, Františka, Justínu Jurekových. OV
 30. + Stanislava Hrušovského, Emila Chibeľa, Jozefa a Justínu Gibalových, + z rodiny Kožárovej, Ondášovej a Chibeľovej, + z rodiny Hrušovskej; + Máriu, Jozefa Hrušovských, Máriu, Vasila Habasových, Michala, Zuzanu, Máriu, Jozefa, Jozefa, Milana, Klementa. OV
 31. + Rudolfa Damškoviča a starých rodičov Glovičkových, Hrušovských, Damaškovičových a Bocánových; + Helenu Tarajčákovú; + deti: Janíka, Marienku, Ruženku Hrušovských; + Ľudovíta a Helenu Kršjakových; + Máriu a Štefana Hrušovských; + Jána a Justínu Hrušovských, Mateja a Máriu Baluchových. OV
 32. + Máriu, Pavla, Romana, Jozefa a za všetkých + z rodiny Čmiľovej a Špakovej; + Annu a Štefana Krčmárových; + Jozefa, Veroniku, Klementa, Františka, Máriu, Františka, Petra, Karola; + Elenu a Michala Maľákových, Jána Bobku, Veroniku a Štefana Šefčíkových, Michala Šefčíka. OV
 33. + Vincenta Hrušovského, Františka Klokočku; + Pavla a Justínu Buňových, Martina a Katarínu Vojtušových; + Jána a Dorotu Krčmárových, Rasťa Ducha, Máriu Krčmárovú, + z rodiny Duchovej a Krčmárovej; + Štefana, Máriu Urbašíkových, Cyrila Kuchára, Dušana, Jána Eliašových, + z rodiny Moncmanovej. OV
 34. + Marcela a Ladislava Frankovičových, Máriu a Emila Horváthových, Zuzanu Faithovú, Janku Frankovičovú, Máriu a Štefana Frankovičových; + Františka, Františka Bušovských, + z rodiny Pavlanskej, Jakuba, Máriu Bušovských, + z rodiny Murínovej, Rumanovej, Pirogovej. OV
 35. + mamu Máriu, starých rodičov Jána a Máriu; + Jozefa, Gustáva a Helenu Hrušovských; + Máriu, Gustáva a Jozefa; + z rodiny Jarinovej a Neupauerovej; + brata Štefana, sestru Helenu, rodičov Jozefa a Alžbetu, + z rodiny Ferencovej a Liptákovej. OV
 36. + Agátu, Jána, Michala, + z rodiny Hrušovskej, Anežku Horváthovú, Vieru, Blažeja z rodiny Krausovej; + Milana Veroniku, Jozefa, Klementa z rodiny Rerkovej, Margitu, Jána, Máriu, Ondreja z rodiny Sakáčovej; + z rodiny Hrušovskej: Helenu, Annu, Františka, Tibora. OV
 37. + Ľudovíta Mušáka; + rodičov Annu a Michala Rerkových, Štefana Sisku, starých rodičov Annu a Jána Glovičkových; + krstnú mamu Zuzanu, kamaráta Peťa, prastarých rodičov Rerkových a Glovičkových. OV
 38. + rodičov Štefana a Máriu Filinských, Jána Rerka a vnuka Jána Rerka; + Veroniku Buňovú, Katarínu a Antona Prokopa, Annu, Antona, Františka Prokopových, Katarínu, Jána, Michala Pinčákových; + Oľgu Suchú a + z rodiny Suchej a Kellnerovej. OV

Sv. omša o 09.30 h.

 1. + Jozefa, Annu a Pavla Bednárikových, + Jána, Máriu a Justínu Kapralčíkových, + Máriu a Máriu; + z rodiny Gibalovej, + Štefana, Katarínu, Jozefa, Štefana, Jána, Kláru, Jána, Katarínu, Alžbetu, Jána, Jozefa, Michala; + . OV.
 2. + Mateja, Helenu, Helenu z rodiny Rerkovej, + Michala, Annu, Jozefa z rodiny Staroňovej, Jozefa, Rozáliu, Valenta z rodiny Toporcerovej, Františka Rerka; + Annu, Štefana, Štefana, Andreja, Máriu Hozzových. OV
 3. + Martina, Margitu, Martina Hrušovských; + Pavla, Annu, Pavla z rodiny Gardlovej; + Jána, Annu, Mateja, Veroniku, Annu, Dorotu, Jána Krčmárových; + kňaza Júlia Chalupu a Jána Bernoláka, biskupa Františka Tondru. OV
 4. + Jozefa, Máriu, Jána, Jozefa, Vlastu, Paulínu, Martu, Janku z rodiny Balášovej; + Božidara, Magdalénu, Helenu, Jána, Katarínu, Mateja, Annu, Magdalénu, Tatianu, Jozefa, Magdalénu; + z rodiny Kakačkovej, Bebejovej a Maťugovej. OV
 5. + Františka a Františka Tatarkových; + Ivanu, Mareka, Štefana, Agnesu, Františka, Jozefa; + Ondreja, Juraja, Júlia, Elenu, Jozefa, Máriu, Jozefa, Máriu, Jozefa, Máriu, Jána, Jozefa; + z rodiny Tatarkovej: Emila, Jozefa, Ondreja, a Annu, + z rodiny Kapalkovej. OV
 6. + z rodiny Meckovej, Germuškovej a Findurovej; + Dušana a Jozefa Čisláka, Annu a Juraja; + z rodiny Augustiňákovej: Michala, Katarínu, Jána, Pavla, Jána Blahuta, Elenu, Zuzanu, Štefana Andora; + Mateja Holečka, Boženu Malíkovú, Jána Kračka. OV
 7. + z rodín Baluchovej, Dobranskej, Babíkovej a Kocúrovej; + Boženu a Karola Lesnických, Františka, Agnesu a Jozefa Grečkových, Máriu a Petra Majerčíkových; + Michala a Helenu Lesnických, + deti, + z rodiny Stanovčákovej a Močáriovej. OV
 8. + Michala a Jolanu Čechových; + Fridricha Misíka, Emíliu Rehakovú; + Viktora, Máriu, Jozefa, Katarínu Korbových, + Martina, Alžbetu Dunčkových; + Štefana a Veroniku; + Máriu a Valenta Rímskych, Janu Tondrovú, Žofiu Vaľkovú. OV
 9. + sr. M. Eugéniu, Jozefa, Helenu, Štefana, Jozefa, Veroniku, + z rodiny Neupauerovej a Jasečkovej; + z rodiny Krompigelovej: Jána, Máriu, Ondreja, Jána, Janka, Jaroslava; + Máriu Fiolekovú, Alfonza Snopka.OV
 10. + Jána Pitoňáka, Janu Medvecovú, Jozefa Medveca; Zuzanu a Štefana Belejových; + Janu, Máriu, Justínu, Jána Hozových, Jána, Katarínu Neupauerových, Rastislava Kolesára, Helenu, Jozefa Debrecenyových; + Annu Špičukovú. OV
 11. + Antona, Máriu Halčinových, Máriu, Šimona, Tomáša, Antona, Veroniku Hudáčkových, Pavla Kollárika; + Františka, Jozefa Dolanských, Štefana, Katarínu, Štefana Lajčákových, Jozefa, Veroniku, Štefana Dolanských, Michala, Jána, Máriu Dolanských, Máriu Hanákovú. OV
 12. + Máriu a Františka Čambalových; + Annu, Máriu, Imricha Hovančíkových, Máriu, Františka Sedlačkových, + z rodiny Špinerovej; + z rodiny Pekárovej: Annu, Vendelína, Vladimíra, + z rodiny Hricovej, Pekárovej. OV
 13. + kňaza Pavla Janáča, + z rodiny Pardelovej, Božekovej, Beganovej, Figurovej, + Michala, Valiku, Dorotku; + z rodiny Stasovej, Jána a Pavla; + z rodiny Polačikovej; + Jána a Lukáša; + z rodiny Gallasovej, Stasovej, Gasperovej. OV
 14. + z rodiny Glovičkovej, Hrušovskej, Neupauerovej, Rochovej; + Annu a Jána Kopaničákových, Katarínu, Františka, Ondreja Jurčišinových; + Jozefa a Máriu Pavlanských, Františka a Annu Šimkovičových, Alžbetu, Jozefa, Jána Kočišových, Jána Dzurmana. OV.
 15. + Moniku, Štefana, Štefániu, Máriu, Jána, Milana; + z rodiny Kačengovej: Štefana, Alžbetu, Máriu, Pavla, Milku, Juraja, z rodiny Pavlanskej: Ondreja, Veroniku, Mateja, Ondreja, Máriu, Milana, Angelu a starých rodičov. OV
 16. + Emíliu, Jozef Čebykových; + Jána, Vladimíra, Jozefa, Máriu, Jozefa, Annu, Máriu, Juraja, Janu; + Irenu, Magdu, Ondreja, Jozefa, Danu, Helenu; + z rodiny Mroskovej: Michala, Máriu, Štefana, Annu, Štefana, Justínu, Štefana, Ladislava. OV
 17. + Filipa Popoviča, + z rodiny Popovičovej a Kaščákovej; + Janu, Františka Štefánikových, + z rodiny Pamulovej, Kapráľovej; + z rodiny Hutmanovej: Annu, Františka, Petra; + Lukáša Vašáka, Evičku a Štefana Chomových. OV
 18. + Ondreja, Veroniku, Máriu Pavlanských, Ľuboša Pavlanského; + Júliu a Jozefa Bodurkových, Máriu a Valenta Vyšňovských; + Michala Hrica, Ondreja, Pavla a Paľka, Julianu, Tomáša Dolanských. OV
 19. + z rodiny Duračinskej, Grivalskej, Špirkovej, Maliňákovej; + Štefana, Jozefa, Jozefa Dunčkových, Annu a Veroniku Dunčkové, Máriu a Františka Košárových, Máriu Vojtušovú. OV
 20. Za nenarodené deti, za duše v očistci, za duše na ktoré si nikto nespomína, + Katarínu, Štefana; + svokrovcov Máriu a Štefana Staroňových, Tibora a Boženu Staroňových, Ruženu a Michala Vojtušových, Zuzanu a Šimona Kočišových. OV
 21. + Máriu, Jozefa, Františka Janečkových; + Imricha a Pavla Medvecových, Vladimíra Dugasa, Vojtecha Schwartza; + rodičov a súrodencov z rodiny Ambrozyovej a Milana Petrociho. OV
 22. + Jozefa Hagovského, Štefana Zábojníka, Mateja a Veroniku Čujových, Milana a Veroniku Vranových; + z rodiny Šefčíkovej: Františka, Jozefa a Máriu, Rudolfa, + z rodiny Dolanskej: Jána a Máriu, Jána a Zuzanu, + z rodiny Mrozkovej. OV
 23. + Michala Hrebíka, + z rodiny Hrebíkovej: Jána, Máriu, Jána, Máriu; + rodičov: Máriu a Pavla Peklanských, + súrodencov: Máriu a Pavla Peklanských, + starých rodičov: Mikuláša a Máriu Peklanských, Zuzanu, Katarínu, Jána Novotných. OV
 24. + Štefana, Jozefa, Veroniku Podrackých, Jozefa, Jána, Mariána, Juliánu, Katarínu Hrušovských, Katarínu Nagyovú; + Michala Hrebíka a za + z rodiny Dunčkovej a Belejovej. OV
 25. + z rodiny Repaskej, Neupauerovej, Matovičovej, Jarinovej, Paračkovej, za nenarodeného Františka; + z rodiny Baffiovej: Jána, Máriu, Jána, Máriu, Ondreja, Máriu, Emila, Ľudovíta, Matildu, Máriu, Ondreja, Annu, Jozefa, Jána, Katku, Štefana, Annu, Magdu. OV
 26. + Jozefa, Katarínu, Jozefa Kapralčíkových, Máriu, Františka, Annu, Jozefa Košárových, Veroniku, Štefana, Drahušu, Františka Hrušovských, + Jána, Zuzanu, Michala Tripšanských, Annu, Agnesu, Štefana Buňových, Johanu, Jozefa, Martinka Baluchových. OV
 27. + Martina, Agnesu, Michala, + z rodiny Petrekovej, Rerkovej, Dzurňákovej, Toporcerovej, Kormošovej, + kňazov pôsobiacich v našej farnosti; + Štefana, Katarínu, Máriu, Františka Karisných, Róberta Krupinského. OV
 28. + z rodiny Dunčkovej: Jozefa, Annu, Máriu, Jozefa, Štefana, Jána, Veroniku, Valenta; + Jána, Katarínu Dobšinských, Jána Hrobľáka, Emila Macka; + Juraja, Beatku Sopkovičových; + Pavla a Katarínu Šefčíkových, Annu a Františka Hrušovských, Arne Hendeho. OV
 29. + Helenu, Michala Kuricových, + z rodiny Galikových, Šťastných, Kadeckých a Kuricových; + Valenta Liptáka, Štefana, Jána, Máriu Liptákových, Jozefa Špaka, starých rodičov, duchovných otcov Štefana a Jána. OV
 30. + Mareka, Máriu a Jána, Ľudmilu a Jozefa; + Pavla, Annu, Máriu, Valenta, Františka Dzurikových, + Štefana, Máriu, Jána Lisoňových; + Štefániu a Martina Podolinských, Katarínu a Jána Dulikových, Ervína, Františka a + z rodiny Hrušovskej. OV
 31. + z rodiny Rerkovej: Jána, Katarínu, Jána, Katarínu, Jána, Máriu, + z rodiny Vojtušovej: Mateja, Máriu, Viktora, Máriu, Helenu, Františka, Štefana, Jána, + z rodiny Hrušovskej: Jána, Štefana, Máriu, + z rodiny Špakovej: Štefana, Jolanu, Ondreja, Štefana, Viktora. OV
 32. + Máriu Bendíkovu s rodinou, Márie a za všetky duše v očistci; + Marcela, Melániu, Žofiu, Jána, Máriu, Františka; + z rodiny Sakáčovej: Máriu, Michala, Máriu, Darinu, + z rodiny Duľovej: Františka a Máriu. OV
 33. + Milana Mravu; + z rodiny Augustiňákovej: Jána, Máriu, Františka, Ladislava, Teréziu, Mateja, Helenu; + z rodiny Hrušovskej: Máriu, Jozefa, Milana, + Máriu, Jána, Jána Ambrozyových. OV
 34. + z rodiny Hasajových: Jána, Máriu a Jána, Velentína a Máriu, + z rodiny Lesnickej: Katarínu, Jozefa, Máriu, + Máriu Fiolekovú; + Františka Bušovského, Štefana, Justínu, Jozefa, Jána, Miroslava Hrušovských. OV
 35. + z rodiny Bednárikovej; + Miloša, Jána a Helenu Tokarčíkových, Gejzu, Margitu Pavlikovských, Alojza Obermayera, + z rodiny Bielickej, Martu Zmijovú; + Jána, Dagmaru, Imricha, Irenu, Máriu, Jozefa . OV
 36. + Annu a Andreja Tatarkových; + Štefana Kedžucha, Zoltána Tkáča, Helenu Kedžuchovú, + z rodiny Šargovej, Federovej a Rešovskej; + z rodiny Hudáčkovej, Bendíkovej, Sopkovičovej, Pavlanskej. OV
 37. + Stanislava Hrušovského, Jána Marcinčina, + z rodiny Hrušovskej, Novotnej, Jozefa a Justínu Gibalových, + z rodiny Gibalovej, + kňaza Jozefa Soldigu; + z rodiny Rerkovej, Tatarkovej, Macalovej, Muchovej. OV
 38. + Petra Závackého, + z rodiny Kataríny a Michala Augustiňákovej, + Juliánu a Štefana Vojtušových; + Gizelu a Zoltána Krásnikových; + Darinu Vranovú, Máriu, Mikuláša, Rudolfa, Pavla Petričkových; + z rodiny Hlavatej a Majerčákovej. OV
 39. + Tibora a Boženu a za duše, na ktoré si nikto nespomína; + Veroniku, Antona, Marianu a Petra Slaninkových, Katarínu a Jána Hadzimových, Žofia a Petra Kubových. OV

Za všetkých zosnulých, na ktorých si nikto menovite nespomína. OV

V: Odpočinutie večné daj im, Pane.
R: A svetlo večné nech im svieti.
V: Od brány pekelnej.
R: Vysloboď ich duše, Pane.
V: Nech odpočívajú v pokoji.
R: Amen.

Modlime sa: 
Bože, Otče najmilosrdnejší a najdobrotivejší, prosíme o Tvoju svätú milosť skrze Tvojho milovaného Syna, Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista, a Jeho najdrahšiu Krv vyliatu za ľudské spasenie, skrze Ducha Svätého, Tešiteľa všetkých verných duší, a pre zásluhy a orodovanie preblahoslavenej Panny Márie a všetkých Tvojich svätých, vzhliadni svojím milosrdným okom na duše nachádzajúce sa v očistci, zvlášť na duše zomrelých, za ktorých sa dnešná svätá omša obetuje, ktoré sa trápia pre svoje hriechy, vysloboď ich, buď im milostivý a daj im večné odpočinutie tam, kde sám kraľuješ v nebeskej výsosti s Tvojím milým Synom a Duchom Svätým, aby Ťa mohli so všetkými svätými chváliť, velebiť a oslavovať po všetky veky vekov. 
Amen.