Vypomienky

Vypomienky si môžete vypočuť: https://harichovce.kapitula.sk/fh_vypomienky.mp3

Naši zomrelí otcovia, mamy, babky, tí nás mali radi, tí nás majú radi. Tí teda žijú svoju lásku aj dnes. Pamätajme: medzi zomrelými máme svojich dobrých priateľov. Priateľov, ktorí nám môžu pomáhať s naším životom. Poďme sa s nimi spojiť v spoločnej modlitbe.

Vypomienky za duše – 1. November 2020

Za duše z tohoročných vypomienok boli slávené sv. omše:

 1. 01.11.2020
 2. 02.11.2020
 3. 11.11.2020
 4. 15.11.2020
 5. 22.11.2020
 6. 22.11.2020
 7. 25.11.2020
 8. 29.11.2020
 9. 29.11.2020
 10. 05.12.2020

Dnešné „vypomienky“ sú výrazom lásky a jednoty celej Cirkvi: putujúcej na zemi aj tej, ktorá už prekročila hranice smrti. Písať mená mŕtvych na vypomienkové lístky a potom ich čítanie vyjadruje vieru, že ich mená sú zapísané v Božej knihe života.

Sv. Ján Pavol II. v novembri roku 2003 v zamyslení na Anjel Pána povedal: „Modlitba za zosnulých je vážnou povinnosťou, lebo hoci odišli v milosti a Božej priazni, je možné, že ešte potrebujú očistenie, aby sa dostali do radosti neba“.

 1. Za duše v očistci; za duše, ktoré čakajú na naše modlitby; + kňazov pôsobiacich v tejto farnosti; + rehoľné sestry; dobrodincov; + členov ružencového bratstva; + ctiteľov Božského srdca Ježišovho; + Annu a Štefana Csákyovcov i všetkých dobrodincov tohto chrámu; + biskupov Jána, Františka, Štefana. OV
 2. + z rodiny Bdžochovej, Tengiovej, Cirbusovej, Korkosovej; + z rodiny Hrušovskej: Ľudovíta, Justínu, Ľudovíta, Máriu, Františka, Alžbetu, Petra, Máriu, Justínu Šefčíkovú, Katarínu Neupauerovú, + z rodiny Jankovčinovej: Juraja, Máriu, Rudolfa, Jozefa; + Ludevita a Gizelu Fabinyových, Štefana a Máriu Urbanových a ich deti. OV
 3. + Jozefa, Máriu, Jozefa, Máriu, Luciu, Helenu, Júlia, Juraja, Ondreja, Jozefa; + Jozefa, Annu a Pavla Bednárikových, Jána, Máriu a Justínu Kapralčíkových, Máriu a Máriu; + Máriu a Františka Čambalových, Michala Hrebíka, Máriu a Jána Hrebíkových, Máriu a Jána Hrebíkových. OV
 4. + kňazov Pavla Janáča, Štefana Komu, Jána Špiriaka, + z rodiny Pardelovej, Božekovej, Beganovej, Figurovej, + Michala, Valiku, Dorotku; + z rodiny Stasovej, Jána a Pavla; + z rodiny Polačikovej; + Jána, Lukáša, Máriu, Annu, Annu; + z rodiny Gallasovej, Stasovej, Gasperovej; + Katarínu Pavlanskú a Máriu Samselyovú. OV
 5. + Elenu, Agnesu, Máriu, Samuela, Ivana, Ivana, Jána; + z rodiny Jozefa a Anny Belejovej, Máriu, Jozefa, Františka; + z rodiny Jozefa a Anny Dunčkovej, Jozefa, Máriu, Štefana, Jána, Valenta a Veroniku; + Máriu, Jána, Zuzanu, Michala Tripšanských; + Martinka, Johanu, Jozefa Baluchových; + Annu a Štefana Buňových. OV
 6. + Štefana, Máriu, Tibora, Ruženu, Michala, Justínu, + starých rodičov z rodiny Staroňovej a Augustiňákovej; Elenu, Agnesu, Máriu, Samuela, Ivana, Ivana, Jána; + z rodiny Gibalovej: Štefana, Katarínu, Štefana, Jozefa, Jána, Kláru, starých a krstných rodičov; + z rodiny Janečkovej: Jána, Helenu, Mariána, Božidara, Magdalénu. OV
 7. + Máriu a Jozefa Pavlanských, Annu a Františka Šimkovičových, Jána Dzurmana, Jána, Alžbetu, Jozefa Kočišových, Pavla Blaščáka z Popradu; + dcéru Janu, manžela Michala, sestru Helenu, švagra Františka, + z rodiny Staroňovej a Mederyovej, + Filipa Popoviča, + z rodiny Popovičovej a Kaščákovej. OV
 8. + Antóniu Olejníkovú, Ignáca a Máriu Magdalénu Chlebových, Angelu a Daniela Urbašíkových; + Antóniu Olejníkovú, Ľudovíta a Máriu Urbašíkových, Jána a Margitu Olejníkových; + Helenu a Františka Hrušovských, Magdalénu Hronovskú; + starých rodičov Hrušovských a Staroňových, starých rodičov Hronovských a Klingových. OV
 9. + Katarínu a Ladislava, Katarínu a Jozefa, Máriu a Ferdinanda; + Jozefa a Máriu Pavlanských, + starých rodičov Baluchových a Pavlanských, + Milana Vojtuša, + z rodiny Vojtušovej a Kominárovej, + z rodiny Šimkovičovej, + Milana, za všetkých zosnulých, za nenarodené deti. OV
 10. + z rodiny Vojtušovej a Novysedlákovej, + Zuzanu, Žofiu, Angelu, Jána; + Máriu Fiolekovú, Katarínu Snopkovú, Alfonza Snopka; + Máriu, Zdenku a Štefana Rerkových, + Máriu, Štefana, Zuzanu a Jána; + z rodiny Vilčevskej, Gurskej, Sedlákovej. OV
 11. + z rodiny Rerkovej: Mateja, Helenu, Helenu, Františka; + rodičov Petra a Máriu Beličákových, + starých rodičov: Ondreja a Helenu Beličákových a starých rodičov Jána a Máriu Holováčových, + prarodičov: Juraja a Annu Holováčových; + Pavla a Justínu Buňových; + z rodiny Staroňovej: Michala, Annu, Jozefa. OV
 12. + z rodiny Toporcerovej: Jozefa, Rozáliu, Valenta; + Jozefa, Zuzanu, Katarínu a Vincenta Pavlanských, + Máriu Samselyovú; + Ondreja, Veroniku, Jána, Katarínu Semanových, + Michala, Veroniku a + z rodiny Šefčíkovej, + kňaza Michala a sestru Dominiku, + Magdalénu a Michala Kleinových; + Zuzanu a Ľudovíta Mušákových. OV
 13. + Branislava a Štefana Vojtušových, + Alžbetu, Martina, Alžbetu a Máriu Vojtušových, + Katarínu a Jozefa Kapralčíkových; + Michala Dzurňáka, Alžbetu a Vojtecha Gavľákových, Máriu a Jána Dzurňákových, Patrika Pacindu, Maroška Virosteka, Ernu Seifertovú; + Annu a Jozefa Hejhalových, + Alenu a Milana Luňákových. OV
 14. + Stanislava Hrušovského, + z rodiny Hrušovskej, + Jozefa, Justínu, Jozefa Gibalových, + z rodiny Gibalovej a Grigerovej, + Emila Chibeľa a + z rodiny Chibeľovej a Kožárovej; + Tibora a Boženu, + Kláru a Martu, + Kristínu a Michala; + z rodiny Riššovej, Gregorikovej, Kotradyovej, Laškovej, Mattošovej, Dolanskej. OV
 15. + z rodiny Sanetrikovej, Bajaníkovej, Hrušovskej, Falaštovej, Mičicovej, Durinovej, Lesňákovej; + z rodiny Frankovičovej, Láclavovej, Grondžákovej, Markovičovej, + Jozefa Mašeka, Michala Bartka, Cyrila Hamráčka; + z rodiny Novotnej, Dugasovej, Šoltésovej, + Ľubicu Frankovičovú; + rodičov a súrodencov. OV
 16. + z rodiny Kertisovej; + sr. Máriu Eugéniu, Jozefa, Helenu, Štefana, Jozefa, Veroniku a + z rodiny Jasečkovej a Neupauerovej; + Boženu, Karola, Petra Lesnického, Agnesu, Františka, Jozefa Grečka, + krstných rodičov, + Martinu, Milana; + Zuzanu a Šimona Kočišových; + Štefana, Alžbetu, Štefana, Justínu Tatarkových. OV
 17. + Františka a Františka Tatarkových; + Zuzanu, Katarínu a Jána Novotných; + z rodiny Halčinovej, Hudáčkovej, Kollárikovej, Hrušovskej, Podrackej; + Jozefa, Veroniku, Klementa, Františka, Máriu, Františka, Petra, Karola; + syna Janka, + rodičov Jána a Janku, + brata Ondreja, + synovca Jaroslava. OV
 18. + Jána a Máriu Dolanských, + Milana, Františka, Máriu Tomaškovičových; + Vincenta Hrušovského, + Františka Klokočku; + Rastislava, Dorotu, Jána, + z rodiny Duchovej, Krčmárovej a Vojtušovej a za duše v očistci, za + kňazov z našej farnosti; + z rodiny Dunčkovej: Štefana, Máriu a Jozefa. OV
 19. + Jána Rerka, Máriu Rerkovú, Jána Rerka, + Jána Filinského, Vlastu Filinskú; + z rodiny Chovancovej, Hrušovskej, Dzurillovej; + z rodiny Sakáčovej: Máriu, Michala, Máriu, Darinu, + z rodiny Knapíkovej; + z rodiny Jozefa Ščiavnického; + z rodiny Kakačkovej, Maťugovej, Neupauerovej, Bebejovej. OV
 20. + kňazov Štefana Šmálika, Júlia Chalupu, Jána Bernoláka, + otca biskupa Františka Tondru; + Štefana, Katarínu, Františka, Máriu Karisných; + z rodiny Mišíkovej: Vlastu, Fridricha, + Mateja Holečka; + z rodiny Krčmárovej: Mateja, Jána, Annu, Dorku, Jána, Annu, Katarínu, Máriu. OV
 21. + z rodiny Jána Hozu, Jána Neupauera, + Rastislava Kolesára, + z rodiny Hasajovej: Jána, Máriu, Jána, Valentína, Máriu, + z rodiny Lesnickej: Katarínu, Jozefa, Máriu, Katarínu, Ruženu, + z rodiny Fiolekovej: Máriu; + Emila, Petra, Katarínu a Martina Vojtušových, + Katarínu, Jozefa, Máriu a Ruženu Lesnických, + Katarínu Snopkovú, + Máriu Fiolekovú. OV
 22. + z rodiny Dzurikovej, Lisoňovej a Gurovej; + Ladislava Koššára, rodičov a súrodencov, + rodičov a súrodencov, + z rodiny Birkovej a Miroslava; + z rodiny Hrobľákovej: Jána, Jozefa, Katarínu, + z rodiny Kubinyovej: Jána, Vladimíra, Ruženu, + Jána Bliscu, + z rodiny Szabovej: Michala, Pavlínu. OV
 23. + Evičku Chomovú, Štefana Chomu, Lukáša Vašaka, Ľuboša Pavlanského; + Milana a Evu Böttcherových, + Miroslava a Helenu Valentíkových, + Marcelína Valentíka, Štefana Böttchera, Milana Paraňa; + Pavla, Annu, Dušana Ogurčákových, + Jozefa, Štefana, Máriu Dobrovičových, + Máriu Kažmirovú, + Evu Sagalincovú. OV
 24. + z rodiny Rajčulovej, Jaššovej, Sekelovej; + Annu, Ladislava, Slavomíra Sadvarových, + Helenu Biskupovú, + Petra Taubera; + z rodiny Peklanských: Pavla, Pavla, Máriu, Máriu, + Zuzanu Novotnú, + z rodiny Staroňovej: Štefana, Máriu; + Moniku, Štefana, Štefániu, Máriu, Jána, Milana, Annu, Štefana, Alžbetu, Jána. OV
 25. + z rodiny Krčmárovej, + Michala Rerka, + z rodiny Pitoňákovej; + Oľgu Suchú, + z rodiny Suchej a Kellnerovej, za mŕtvonarodené a potratené deti, za zosnulých, na ktorých si nikto nespomína, + zdravotníkov, ktorí podľahli následkom nákazy; + Vierku a Blažeja Krausových, + Jozefa Žoldáka a + z rodiny Žoldákovej. OV
 26. + Ľudovíta, Annu, Štefana Moskvikových, Veroniku, Štefana, Michala, Máriu, Julianu, Martina Hrušovských, + z rodiny Mišendovej a Juhásovej; + z rodiny Pavla a Kataríny Šefčíkovej, + Tibora Hrušovského a rodičov, + z rodiny Čechovej: Michala, Jolanku, Rastika. OV
 27. + Agátu, Jána, Michala z rodiny Hrušovskej, + Jána, Žofiu, Michala z rodiny Filinskej; + Margitu, Jána, Máriu, Ondreja z rodiny Sakáčovej; + Veroniku, Jozefa, Milana, Klementa, Máriu a Jozefa z rodiny Rerkovej; + z rodiny Glovičkovej a Hrušovskej: Jána, Annu, Justínu, Annu, Katarínu a Jána, Ľudovíta, Františka, Máriu a Michala. OV
 28. + z rodiny Emila Tatarka, + z rodiny Kapalkovej, Hrušovskej a Šefčíkovej; + Františka Bušovského ml., st., Štefana Hrušovského ml., st., + Jozefa, Justínu, Jána, Františka, Jána, Drahomíru, Štefana, Veroniku Hrušovských; + Annu, Mikuláša, Juraja, Annu, Annu, Mikuláša, Mikuláša, Juraja, Michala, Jána, Annu. OV
 29. + Stanislava Koššára; + z rodiny Novákovej a Koššárovej; + Máriu a Jána, Ľudmilu a Jozefa, Mareka, Jozefa, Máriu; + z rodiny Augustiňákovej: Michala, Katarínu, Annu, Jána, Štefana, Pavla, + z rodiny Blahutovej: Jána, Elenu, Zuzanu, + Štefana Andora, + kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti. OV
 30. + Jozefa, Margitu, Jozefa, Tatianu, Milana, Václava, Máriu, Václava; + z rodiny Košárovej: Štefana, Máriu, Milana, Štefana; + Pavla Halcina, Pavla Kurta, Petra Kochana; + Katarínu Korbovú, Františku Šargovú; + Maroška Ščavnického, Adrianu Vankovú, + z rodiny Dušalovej a Pavlačkovej. OV
 31. + z rodiny Belejovej a Staroňovej; + Jozefa a Annu Dolanských, + z rodiny Dolanskej, Kaščákovej, Jarinovej, Frankovej, Šefčíkovej; + z rodiny Kapralčíkovej, Šefčíkovej, Komárovej, Rochovej, Krčmárovej, Krauszovej, Michaľovej; + z rodiny Kuricovej: Michala, Helenu, Máriu, Ferdinanda, Agnesu a Alexandra. OV
 32. + z rodiny Laškovej: Máriu, Jána, Helenu, Jána, + z rodiny Galikovej: Jána, Katarínu, Rudolfa; + Štefana, Máriu, Štefana Vilkovských a ostatných zosnulých z rodiny Vilkovskej a Lagaňovej, + Štefana, Máriu, Štefana, Michala, Ruženu Vojtušových a ostatných zosnulých z rodiny Vojtušovej a Glovičkovej. OV
 33. + z rodiny Mikolajovej, Chovancovej, + Juraja Augustiňáka, + z rodiny Dobšinskej, Slivkovej, + Helenu Hrušovskú; + otca biskupa Štefana Sečku, + Barboru, Imricha, Pavla Medvecových, + Máriu, Jozefa, Františka Janečkových, + Vladimíra Dugasa, starých a krstných rodičov, za duše v očistci. OV
 34. + z rodiny Čmíľovej, Špakovej, Gajdošovej, + kolegyňu Jarku, Juditu, + Zitu, Darinu; + Štefana, Júliu, Štefana, Františka, Máriu, Jozefa, Emila, Ondreja, Jozefa; + vnuka Viliama Valentíka, + z rodiny Karola a Rozálie Ogurčákových, + Miloša a Helenu Valentíkových, + Jána a Máriu Kračkových. OV
 35. + z rodiny Hrušovskej: Jozefa, Máriu, Michala, Zuzanu, Júliu, Margitu, Máriu, + z rodiny Habasovej: Máriu, Vasila, + z rodiny Rerkovej: Jozefa, Veroniku, Milana, Klementa; + Jozefa, Silvestra, Máriu, Jozefa Lučivjanských, + Michala, Justínu Bačových, + Milana, Tomáša, Annu Duračinských, + Terezu Grivalskú, Jána a Annu Špirkových. OV
 36. + Helenu a Jozefa Šefčíkových, + Jozefa Puchalu, + Annu a Andreja Tatarkových; + z rodiny Dunčkovej a Semanovej; + Máriu, Ondreja Čiškových, + Máriu, Milana Šlebodových, + Mariána Danišovského, Máriu Filinskú, + Jána Rerka, + Stanislava, Jozefa, Františka, Helenu Majerčákových; + Annu a Františka Belejových. OV
 37. + z rodiny Hozzovej, Gardlovej, Hrušovskej: Martina, Máriu, Martina, Michala, Margitu; + Jána a Maroška Ščavnických; + Máriu a Štefana Simonikových, + Maroška Ščavnického; + Katarínu Lompartovú, Štefana Lapšanského, + Štefana, Alžbetu, Michala; + Štefana Melegu, Petra Slivku, Luciana Jančuru, Renátu Kuzlovú. OV
 38. + Františka, Františka Bušovských, + Martina, Katarínu Pavlanských, + Ladislava, Jána, Ruženu, + Magdalénu s Manželom, Jakuba, Annu Bušovských, + Martina, Nanda, + Jána, Lojza, Máriu, Margitu, + z rodiny Pirogovej, + syna, + Štefana, Annu Murinových, + manželov Rumanových, + z celej rodiny. OV
 39. + Ľudovíta Štrbinského; + Jána, Martina, Katarínu Pavlanských, + Justínu, Ondreja Jurekových; + z rodiny Lisoňovej: Jána, Annu, Jána, Michala, Milana, Štefana, Juraja, Ondreja, + starých rodičov Štefana, Annu, Jána, Máriu; + z rodiny Jarošovej: Jána, Stanislava, Jána, Katarínu, Juraja, Michala, Jarmilu, Štefana, Danku, + starých rodičov. OV
 40. + z rodiny Juraja Šomšága: Veroniku, Máriu, Annu, Františka, Gustáva, Justínu, Ľudovíta; + z rodiny Kocurekovej: Ondreja, Katarínu, Ondreja, Annu, + starých rodičov; + z rodiny Jána Košára: Máriu, Františka, Milana, Štefana, Máriu, Gizelu, Maroša; + z rodiny Horbaľovej: Katarínu, Jána, za duše v očistci. OV
 41. + z rodiny Nagyovej a Hlaváčkovej; + z rodiny Barbuščákovej, Želichovskej, Puškárovej, + Ivana Štainera; + Jána Suchého, Irenu Ištoňovú, Jána Sabola, Božku Slovinskú; + Mateja, Františka, rodičov, svokrovcov, súrodencov: Máriu, Ondreja, Mateja. OV
 42. + Františka Kedžucha, Daniela Drozdyho, Gustáva Hrušovského, Helenu, Jozefa; + z rodiny Lisoňovej: Jána, Jána, Annu, Michala, Milana, Štefana, Juraja, Ondreja, Stanislava, starých rodičov; Pavla, Máriu, Tomáša, Antona, Jána, Daniela; + Jána Kupferschmidta. OV
 43. + Máriu a Pavla Repaských, + Máriu, Pavla, Ondreja a Albína Neupauerových, + Máriu a Michala Repaských, + Jána a Katarínu Dobšinských, + Jána Hrobľáka; za počaté a nenarodené deti, + Tatianu, Magdalénu, Jozefa, Magdalénu, + kňazov Jozefa, Jozefa, + biskupa Štefana. OV
 44. + kňazov, ktorí našu rodinu krstili, vysluhovali sviatosť zmierenia, sobášili a pochovali našich príbuzných; + z rodiny Jána Grigera; + z rodiny Jána Tokarčíka, Gejzu Pavlikovského, Alojza Obermayera, Alexandra Ferstnera, za duše, na ktoré si nikto nespomína; + Blanku, Marienku, + Katarínu a Jozefa Hudáčkových, + Máriu a Jána Augustiňákových. OV
 45. + z rodiny Duľovej, Fajthovej; + z rodiny Márie Bendíkovej, z rodiny Dulikovej, + krstných rodičov Hrušovských, za duše v očistci, + Agnesu a Jána; + sestru Helenu, brata Štefana, rodičov Alžbetu a Jozefa, Valenta, + z rodiny Ferencovej, Liptákovej; + Michala, Alžbetu, Michala, Máriu, Jána. OV
 46. + Štefániu, + Martina Podolinského s rodičmi, + Ervína, Františka, Máriu, + Jozefa Valiguru; + z rodiny Handzušovej a Hrušovskej; + z rodiny Krokusovej a Smykovej; + z rodiny Staroňovej, Pramukovej, Grečkovej; + Katarínu, Antona, Annu, Antona Prokopových. OV
 47. + Katarínu, Jána, Gabrielu, Michala Pinčákových, + Františka Prokopa, + Františka Beličáka, Julianu a Jána, + Rudolfa Henela; + Jána, Margitu, Jána, Antóniu Olejníkových, + Veroniku, Pavla, Justínu Buňových, + Františka Augustiňáka, + Jozefa Hulvu, + Františka Rinča. OV
 48. + z rodiny Urbanovej: Jozefa, Alžbetu, Katarínu, Mateja, Františka, Máriu, Dušana, Maju, + z rodiny Čislákovej: Jozefa, Dušana, Annu, Juraja, Žofiu, Antona, Žofiu; .+ Jozefa a Alžbetu Urbanovú, Margitu a Martina Hrusovského, Jozefa a Dušana Čisláka, celú rodinu Hozzovú a Čechovú. OV
 49. + z rodiny Tarasovej, Milana, Margitu, Mateja, Dušana, + Boženu Bartkovú; + Júliu, Jozefa Bodurkových, Máriu a Valenta Vyšňovských, Michala, Ondreja, Pavla, Paľka. OV

Za všetkých zosnulých, na ktorých si nikto menovite nespomína. OV

V: Odpočinutie večné daj im, Pane.
R: A svetlo večné nech im svieti.
V: Od brány pekelnej.
R: Vysloboď ich duše, Pane.
V: Nech odpočívajú v pokoji.
R: Amen.

Modlime sa: 
Bože, Otče najmilosrdnejší a najdobrotivejší, prosíme o Tvoju svätú milosť skrze Tvojho milovaného Syna, Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista, a Jeho najdrahšiu Krv vyliatu za ľudské spasenie, skrze Ducha Svätého, Tešiteľa všetkých verných duší, a pre zásluhy a orodovanie preblahoslavenej Panny Márie a všetkých Tvojich svätých, vzhliadni svojím milosrdným okom na duše nachádzajúce sa v očistci, zvlášť na duše zomrelých, za ktorých sa dnešná svätá omša obetuje, ktoré sa trápia pre svoje hriechy, vysloboď ich, buď im milostivý a daj im večné odpočinutie tam, kde sám kraľuješ v nebeskej výsosti s Tvojím milým Synom a Duchom Svätým, aby Ťa mohli so všetkými svätými chváliť, velebiť a oslavovať po všetky veky vekov. 
Amen.