Vypomienky

Keď sa naša farská rodina schádza na cintoríne, kvôli našim zosnulým, ukazuje tým, že sme nezabudli, neodpísali sme ich zo svojej mysle. Má to dôležitosť a dosah aj pre život nás živých. Na ich hroboch si môžeme uvedomiť, čo je v živote dôležité, trvalé, čo prežije aj smrť.. a naopak, čo sa pominie, čo je chvíľkové.

Nie je dôležité čo kedy bol, ale aký bol! Tituly vyznievajú až dojemne bezmocne. Nahý som vyšiel z lona svojej matky… a čo ostáva? Keď smrť odviala plevy, ostáva zrno, jadro: to akým bol, čo urobil, akou bol osobnosťou. Tá ostáva a pôsobí ďalej medzi tými, ktorí ho poznali. Dokonca ich dielo začne pôsobiť paradoxne až po smrti. Oni sa vrátili do Zdroja života, odkiaľ prišli na svet, tu na zemi ostáva ich láska k nám. A my to vnímame, cítime. Ostáva tu ich dielo, ktoré spravili pre iných. Preto sú naše cintoríny nie smetiskom. Naši mŕtvi nie sú pre nás vecami, ale naďalej ľuďmi, našimi drahými!

Tak majú tí, čo tu ležia naďalej vplyv na náš život. Učia nás, v čom spočíva trvalá hodnota, čo prežije smrť. Učia nás, že láska je tým elixírom nesmrteľnosti, že ak niečo robíme len pre seba, spadne to ako domček z kariet, ale to čo robíme pre druhých, prežije našu smrť.

Preto ich naďalej s nimi počítame ako s našimi priateľmi, učiteľmi, tými, ktorí žijú medzi nami. Môžeme sa od nich učiť.

Toto sväté pole je upravené, to je dobre…. aj to, že je dnes najväčšou záhradou v Harichovciach kde je najviac kvetov; je dnes chrámom, kde je najviac sviečok. Sv. apoštol Ján: My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo sa máme medzi sebou radi. Len ten ostáva v smrti, kto nemá nikoho rád. A v tom je vrchol božej lásky k nám, že môžeme bez strachu očakávať aj deň svojej smrti – lebo tam kde je láska, tam strach nemá miesto.

Naši zomrelí otcovia, mamy, babky, tí nás mali radi, tí nás majú radi. Tí teda žijú svoju lásku aj dnes. Pamätajme: medzi zomrelými máme svojich dobrých priateľov. Priateľov, ktorí nám môžu pomáhať s naším životom. Poďme sa s nimi spojiť v spoločnej modlitbe.

Vypomienky za duše – 1. November 2019

Za duše z tohoročných vypomienok boli slávené sv. omše:

 1. 01.11.2019
 2. 01.11.2019
 3. 02.11.2019
 4. 09.11.2019
 5. 20.11.2019
 6. 28.11.2019
 7. 09.12.2019
 8. 17.12.2019
 9. 18.12.2019
 10. 28.12.2019

Sv. omša o 08.00 h.

Dnešné „vypomienky“ sú výrazom lásky a jednoty celej Cirkvi: putujúcej na zemi aj tej, ktorá už prekročila hranice smrti. Písať mená mŕtvych na vypomienkové lístky a potom ich čítanie vyjadruje vieru, že ich mená sú zapísané v Božej knihe života.

Sv. Ján Pavol II. v novembri roku 2003 v zamyslení na Anjel Pána povedal: „Modlitba za zosnulých je vážnou povinnosťou, lebo hoci odišli v milosti a Božej priazni, je možné, že ešte potrebujú očistenie, aby sa dostali do radosti neba“.

Za duše v očistci; za duše, ktoré čakajú na naše modlitby; + kňazov pôsobiacich v tejto farnosti; + rehoľné sestry; dobrodincov; + členov ružencového bratstva; + ctiteľov Božského srdca Ježišovho; + Annu a Štefana Csákyovcov i všetkých dobrodincov tohto chrámu. OV

 

 1. + Ladislava, Agnesu a Jozefa Koššárových, + rodičov a súrodencov, + z rodiny Birkovej, + Miroslava Šveca; + Vincenta Hrušovského a Františka Klokočku; + Mária a Viktora, Katarínu a Jozefa Korbových, Alžbetu, Martina, Zitku a Martina Dunčkových; + z rodiny Belejovej a Staroňovej. OV
 2. + Annu a Františka Belejových; + rodičov Štefana a Máriu, starých rodičov Mateja a Katarínu, Jána Pavlanského; + Ľudovíta Šterbinského, Renátu Kuzlovú, Štefana Sokolského, Petra Slivku, Luciána Jančuru, Maroška Ščavnického; + Ruženu, Jána Vladimíra Fabiny, Katarínu, Jána, Jozefa Hrobľákových, Jána Bliscu. OV
 3. + z rodiny Semanovej: Jána, Katarínu, Ondreja, Máriu, Annu, Veroniku, Ladislava; + z rodiny Dunčkovej: Jána, Annu, Katarínu, Annu, Elenu, Jozefa, sr. Silviu; + z rodiny Riššovej, Gregorikovej, Kotradyovej, Bdžochovej, Laškovej, + Lukáša a Juraja Mattošových, +. Jána a Máriu. OV
 4. + z rodiny Staroňovej: Jána, Máriu, z rodiny Lorincovej: Jozefa, Annu, Jaroslava, z rodiny Zoričákovej: Rudolfa, Helenu, + Františka Slavomíra, Františka a Jozefa, + Annu Suchú; + manžela Štefana a synov Slavomíra a Jaroslava, + z rodiny Hrušovskej a Doričákovej: Mateja, Katarínu, Štefana, Vincenta, Annu, Katarínu, Michala a Máriu. OV
 5. + Máriu, Jána, Alžbetu, Michala, Jozefa, Michala; + Štefana, Júliu, Františka, Michala, Štefana, Máriu, Jozefa, Emila, Ondreja; + Michala, Justínu Bačových, Jozefa Lučivjanského, Máriu, Jozefa Lučivjanských, Máriu, Gustáva Hrušovských; + Justínu a Pavla Buňových. OV
 6. + Máriu, Jozefa Hrušovských, Máriu, Vasila Habasových, Máriu, Zuzanu, Michala, Jozefa; + Jána, Martina, Katarínu Pavlanských, + z rodiny Ondreja Jureka a z rodiny Tomáša Cvengroša; + Štefana, Máriu Urbašíkových, Cyrila Kuchára; + z rodiny Glovičkovej a Hrušovskej. OV
 7. + Dušana, Jána Eliašových, + z rodiny Moncmanovej; + Jozefa, Veroniku, Klementa, Františka, Máriu, Františka, Petra, Karola; + z rodiny Bajaníkovej, Sanetrikovej, Hrušovskej, Mičicovej, Faloštovej, Lesňákovej, Ďurinovej; + z rodiny Nagyovej a Hlaváčkovej. OV
 8. + Štefana a Annu; + Darinu Vranovú, Máriu a Štefana Zábojníkových, Jozefa Hagovského, biskupov a kňazov, kňaza Jána Butkaya; + Annu, Jána Glovička ml., Annu, Michala Rerka, Jozefa Hlavatého, Máriu a Jána Dolanských, krstných rodičov, Jána Krištofóryho, duše v očistci. OV
 9. + Júliu a Jána Baluchových, Julianu a Michala Hlavatých, Jozefínu a Františka Babikových, Máriu a Jána Kocúrových, + z rodiny Petričkovej, Krásnikovej a za tých, na ktorých si nik nespomína; + z rodiny Midlikovej, Sedlákovej a Gardošikovej, + z rodiny Čujovej a Marianikovej. OV
 10. + Jozefa, Vilema a Amáliu Hrubých, + Jána, Margitu a Jána Olejníkových, + Jozefa, Mariána a Leopoldinu; + Katarínu a Ladislava, Máriu a Ferdinanda, Katarínu a Jozefa; + Jozefa Hrušovského, + z rodiny Jakubcovej a Mronkovej; + z rodiny Tarasovej: Milana, Margitu, Dušana a Mateja. OV
 11. + z rodiny Novotnej, Frankovičovej, Dugasovej, Šoltésovej, Láclavovej, Grondžákovej; + z rodiny Frankovej a Grešovej; + z rodiny Lesnickej a Augustiňákovej; + Františka Kedžucha, Helenu a Gustáva Hrušovských, Daniela Drozdyho, + starých rodičov; + z rodiny Novákovej a Koššárovej. OV
 12. + Jozefa, Annu, Jozefa, Karolínu, Františka Annu; + Mateja, Františka, + z rodiny Pavlanskej, Baluchovej a Šimkovičovej; + Ľudovíta, Justínu, Petra, Ľudovíta, Máriu, Františka, Alžbetu, Máriu Hrušovskú, Justínu Šefčíkovú, Katarínu Neupauerovú, Juraja, Máriu, Rudolfa, Jozefa Jankovčina. OV
 13. + z rodiny Staroňovej, Grečkovej, Pramukovej; + dcéru Janu, manžela Michala, sestru Helenu, + z rodiny Staroňovej a Mederyovej; + Antóniu Olejníkovú, Máriu Magdalénu, Ignáca Chlebových; + z rodiny Jána Suchého, z rodiny Sabolovej a Ištoňovej. OV
 14. + Jána Ščavnického, Máriu a Štefana Simoníkových, Katarínu Lompartovú a + z rodiny Lapšanskej; + z rodiny Štefana Hrušovského, Mišendu, Jakuba Rerka, Michala Holotňáka; + vnuka Viliama Valentíka, + z rodiny Karola a Rozálie Ogurčákových, + z rodiny Miloša a Heleny Valentíkových. OV
 15. + Ludevita a Gizelu Fabinyových, Štefana a Máriu Urbanových a ich deti Štefana, Františka a Máriu; + z rodiny Želichovskej: Františka, Kazimíra, Veroniku, Annu; + z rodiny Jozefa Barbuščáka, súrodenci, + z rodiny Jána Puškára a Ivana Štainera. OV
 16. + Helenu a Jozefa Šefčíkových, + Jozefa Puchalu; + Jozefa Maška, Michala Bartka, Cyrila Hamráčka, + z rodiny Markovičovej, + kňazov Chylu a Butkaya; + Vladimíra a Máriu Gajdošových, Ľudmilu a Mariána Múdrych; + mamku Máriu Beličákovú, starých rodičov Jána a Máriu. OV
 17. + z rodiny Korkosovej, Bdžochovej, Tengyovej, Cirbusovej a Biroščákovej; + Eduarda a Cecíliu, Annu a Veroniku, Petra a Eduarda; + vnuka Jakuba a + z rodiny Pollákovej a Okresovej; + Veroniku a Ondreja Semanových, Magdalénu a Michala Kleinových, kňaza Michala sestru Dominiku, Veroniku a Michala Šefčíkových. OV
 18. + Jozefa, Martu, Máriu, Martina Vojtušových, + Štefana, Annu, Máriu, Jána Novysedlákových, Angelu a Jána Cehuľových, Máriu a Michala, Zuzanu, Žofiu; + syna Janka, brata Ondreja, rodičov Jána a Janku; + z rodiny Baldovskej, Koreňovej a Maťaškovej; + z rodiny Milana Novysedláka. OV
 19. + z rodiny Jána Košára; + syna Ľudovíta; + z rodiny Juraja Šomšága; + z rodiny Hasajovej: Jána, Máriu a Jána, Valentína, Máriu, + z rodiny Lesnickej: Jozefa a Katarínu, Máriu, Katarínu a Ruženu; + z rodiny Rerkovej: Jozefa, Veroniku, Dušana; + Karola Kočana. OV
 20. + Mariána Hrušovského; + z rodiny Hrušovskej: Julianu, Jána, + Pavla Dzurillu; + Moniku, Štefana, Štefániu, Máriu, Jána, Milana, + z rodiny Krčmárovej, + z rodiny Michala Rerka, + z rodiny Pitoňákovej; + z rodiny Lisoňovej: Jána, Jána, Annu, Michala, Štefana, Juraja, Ondreja, Annu, Štefana. OV
 21. + z rodiny Kocurekovej: Ondreja, Katarínu, Ondreja, Katarínu, Jána, Annu, Štefana, Juraja, Máriu; + z rodiny Paliderovej: Ladislava, Sidóniu, Beátu, Miroslava; + Pavla Halcina, Pavla Kurta, Petra Kochana; + Vladimíra Kočiša; + Ernesta Krompigeľa; + z rodiny Melikantovej: Štefana, Žofiu. OV
 22. + z rodiny Košárovej: Štefana, Máriu, Milana a Štefana, Pavla; + z rodiny Kochoľovej: Katarínu, Ladislava; + Emila, Petríka, Martina, Katarínu a Jozefa Vojtušových, + Katarínu, Máriu, Ruženu, Jozefa Lesnických, + Máriu Fiolekovú; + z rodiny Jarinovej a Neupauerovej; . OV
 23. + Máriu a Ondreja Čiškových, Máriu a Milana Šlebodových, Františka, Jozefa, Stana Majerčákových, Mariána Danišovského, Helenu Majerčákovú, Jána Filinského; + z rodiny Hrušovskej, Dzurillovej a Chovancovej; + Juraja, Annu, Mikuláša, Annu, Mikuláša, Annu, Mikuláša. OV
 24. + z rodiny Augustiňákovej, Dobšinskej, Slivkovej a za dušu Eleny Hrušovskej; + z rodiny Mikolajovej a Chovancovej; + Máriu, Gustáva, Jozefa a Ladislava; + Adrianu Vankovú, Máriu a Antona Dušalových, Júliu, Štefana a Jozefa Pavlačkových; + Jána, Františka, Máriu, Jána, Slavomíra Jurekových. OV
 25. + Jozefa a Justínu Gibalových, + z rodiny Gibalovej a Novotnej, + Jozefa, Milana a Máriu Hrušovských, + Vierku a Jozefa Hritzových; + kňazov: Jozefa Soldigu a Jána Butkaya, za deti, ktoré zomreli pri spontánnom potrate, za duše v očistci, za + kňazov a rodákov z našej farnosti. OV
 26. + Stanislava Hrušovského, Emila Chibeľa, + z rodiny Chibeľovej, Kožárovej a Ondášovej, Miroslavu Kmecovú, Annu Pardelovú; + Veroniku Buňovú, Jána a Katarínu Kapralčíkových, Antona a Katarínu Prokopových, Františka; + Máriu, Pavla, Štefana, Zdenku. OV
 27. + Jozefa a Júliu Bodurkových, Jána a Máriu Štofkových; + starých rodičov, Šimona a Máriu, Julianu a Tomáša, Pavla a Paľka; + Zuzanu Faithovú, za nenarodené dieťa a za všetky deti potratené spontánnym alebo umelým potratom; za duše v očistci, + starých rodičov, + Štefana, Annu, Jána, Máriu. OV
 28. + z rodiny Jarošovej, Lisoňovej, + Jána, Jána, Katarínu, Juraja, Michala, Jarmilu, Štefana, Danku, Jána, Annu, Jána, Michala, Štefana, Juraja, Ondreja; + Štefana a Veroniku Šefčíkových, Michala a Elenu Maľákových; + Jána Bobka, Drahomíru a Františka Hrušovských, + vdp. Michala Šefčíka. OV
 29. + Jozefa a Annu Kedžuchových, Kláru Modlovú, Zoltána Tkáča, Helenu Kedžuchovú, r. Nedelskú; + Štefana Hrušovského z rínka a manželku Veroniku r. Čujovú, Františka Hrušovského s manželkou Drahoslavou; + Justínu a Jána Lizancových; + z rodiny Hudáčkovej, Kollárikovej a Košárovej. OV
 30. + Zuzanu a Ľudovíta; + rodičov Annu a Milana Rerkových, starých rodičov Annu a Jána Glovičkových, svokra Štefana Sisku; + Margitu a Ladislava Korbových; + Stanislava, Mareka, Stanislava, Máriu, Michala; + z rodín Rajčulovej, Jaššovej, Sekelovej; + rodičov a súrodencov. OV
 31. + z rodiny Sakáčovej: Margitu, Jána, Ondreja a Máriu, z rodiny Rerkovej: Jozefa, Veroniku, Klementa, Milana; + Blažeja a Vieru Krausových, Jozefa Žoldáka a + z rodiny Žoldákovej; + z rodiny Hrušovskej: Agátu, Jána, Michala, + z rodiny Naďovej: Martu, Františka, Milana. OV
 32. + Rudolfa Damaškoviča, starých rodičov Glovičkových, Hrušovských, Damaškovičových a Bocánových; + Oľgu Suchú, + z rodiny Suchej a Kellnerovej, za nenarodené a mŕtvonarodené deti; + Jána a Dorotu, Rastislava, Máriu, za duše v očistci, + z rodiny Duchovej, Krčmárovej, Vojtušovej. OV
 33. + Ondreja, Veroniku, Martina, Máriu, Martu, Máriu, Máriu, Cyrila, Michala, Katarínu, Petra, Máriu, Štefana; + Štefana, Máriu, Jána, Jána, Jána, Veroniku; + rodičov: Alžbetu, Jozefa, Valenta, brata Štefana, sestru Helenu, + z rodiny Ferencovej, Liptákovej a Skačanovej. OV
 34. + Dušana, Pavla, Annu Ogurčákových, + Máriu Kaťmirovú, Evu Sagalincovú, + Štefana, Máriu, Jozefa Dobrovičových, Annu, Laca, Slava Saduhrových; + Zuzanu, Jozefa, Katarínu a Vincenta Pavlanských, Máriu Samselyovú. OV
 35. + Michala Dzurňáka, Alžbetu a Vojtecha Gavľákových, Ernu Seifertovú, Patrika Pacindu, Maroška Virosteka a Dušana Zaťka; Petra a Žofiu Pitorákových, Albínu Vilkovú, Ferka Pitoráka. OV
 36. + Adrianu Pancisynovú, Mariku Kudríkovú, + z rodiny Smotrilovej, Ladislava Krajňáka, Jozefa Hofericu, Jozefa Špaka, + z rodiny Vojtušovej; + Jána a Katarínu, Pavla a Justínu, sestru Don Boscu, krstnú Veroniku, + z rodiny Farkašovskej, Chovancovej, Pdgurovej, Demákovej, Repkovej. OV
 37. + starí rodičia Žofia a Fabian Gontkovičoví, + Eva a Pavol Činčiloví, + krstný otec Oto Gontkovič, jeho brat Vojtech Gontkovič, + rodičov a svokra – Vilma, Jozef a Valentín. OV

Sv. omša o 09.30 h.

 1. Za duše v očistci; za duše, ktoré čakajú na naše modlitby; + kňazov pôsobiacich v tejto farnosti; + rehoľné sestry; dobrodincov; + členov ružencového bratstva; + ctiteľov Božského srdca Ježišovho; + Annu a Štefana Csákyovcov i všetkých dobrodincov tohto chrámu. OV
 2. + sr. Máriu Eugéniu, Jozefa, Helenu, Štefana, Jozefa, Veroniku a všetkých zosnulých z rodiny Jasečkovej a Neupauerovej; + Tibora a Boženu, + krstných rodičov: Kristínu a Michala, + krstného otca Františka, + Helenu a za duše, na ktoré si nik nespomína; + Zuzanu, Katarínu a Jána Novotných, + Zuzanu a Šimona Kočišových. OV .
 3. + Mareka, + Máriu a Jána Mlynárových, Ľudmilu a Jozefa Langových; + Jozefa a Júliu Bodurkových, Máriu a Valenta Vyšňovských, Michala, Pavla, Ondreja, Šimona a Máriu, Tomáša a Julianu; + Antóniu, Jána, Margitu Olejníkových, Ľudovíta a Máriu Urbašíkových;. OV
 4. + z rodiny Hozovej: Jána, Máriu, Justínu, Jána, Agátu, + z rodiny Neupauerovej: Jána, Katarínu, Vincenta, Katarínu, Helenu, Jozefa; + z rodiny Sopkovičovej: Juraja a Beátu; + Jána, Annu, Mateja, Annu Krčmárových; + Jozefa, Máriu, Jozefa, Máriu, Júlia, Helenu, Ondreja, Juraja, Jozefa, Máriu, Jozefa. OV
 5. + Katarínu, Štefana, Máriu Františka Karisných; + Jozefa, Annu a Pavla Bednárikových, + Jána, Máriu a Justínu Kapralčíkových, + Máriu a Máriu; + Františka a Františka Tatarkových; + Martu a Jána; + kňaza, ktorý ma krstil, birmoval a spovedal a za duše, na ktoré si nik nespomína. OV
 6. + Božidara, Magdalénu, Jána, Helenu, Mariána, duše v očistci, za nenarodené deti, Jána, Alžbetu, Jána; + z rodiny Gibalovej, Katarínu, Štefana, Kláru, Štefana, Jozefa, Jána, Mateja, Katarínu, Jozefa, Annu, Michala, Katarínu; + Štefana, Alžbetu, Štefana a Justínu Tatarkových. OV
 7. + Jozefa, Dušana Čislákových; + Štefana, Annu, Štefana, Andreja, Máriu Hozzových;+ z rodiny Štefana Beleja; + Štefana a Evičku Chomových, Lukáša Vašáka a Ľuboša Pavlanského; + Jána, Zuzanu, Michala Tripšanských, + Annu, Agnesu, Štefana Buňových, + Johanu, Jozefa, Martinka Baluchových. OV
 8. + Martina, Margitu Hrušovských; + Milana, Annu a Tomáša Duračinských, + Annu a Jána Špirkových, + z rodiny Grivalskej a Špirkovej; + biskupa Františka Tondru, kňaza Júliusa Chalupu, Štefana Šmálika, Jána Bernoláka; + z rodiny Kakačkovej, Bebejovej, Maťugovej a Neupauerovej. OV
 9. + Filipa Popoviča, + z rodiny Popovičovej a Kaščákovej; + Hildu, Annu, Michala, Margitu, Karola, Karolínu, Františka, Karola, Jozefa a Annu, Jozefa a Máriu; + Milenu a Pavla Handzušových; + Jozefa, Margitu, Jozefa, Tatianu, Máriu, Václava, Václava; + Marcela, Melániu, + z rodiny Fajthovej a Duľovej. OV
 10. + Štefana, Katarínu, Štefana, Michala, Máriu; + z rodinu Pavlanskej, Sopkovičovej, Bendíkovej, Hudáčkovej; + Blanku, Milana, Beátku, starých rodičov Pavlanských; + Michala Hrebíka, Veroniku, Máriu, Štefana a Jozefa Dunčkových; + z rodiny Tatarkovej: Emila, Jozefa, Ondreja a Annu. OV
 11. + kňazov Pavla Janáča, Štefana Komu, Jána Špiriaka, + z rodiny Pardelovej, Božekovej, Beganovej, Figurovej, + Michala, Valiku, Dorotku; + z rodiny Stasovej, Jána a Pavla; + z rodiny Polačikovej; + Jána a Lukáša; + z rodiny Gallasovej, Stasovej, Gasperovej; + Katarínu Pavlanskú a Máriu Samselyovú. OV
 12. + z rodiny Rerkovej: Mateja, Helenu, Helenu, Františka; + z rodiny Toporcerovej: Jozefa, Rozáliu a Valenta Filipa; + z rodiny Staroňovej: Michala, Annu, Jozefa; + z rodiny Dunčkovej, Belejovej a Hrebíkovej; + Michala Hrebíka, + Máriu a Františka Čambalových;. OV.
 13. + Martina, Jozefa, Máriu a + z rodiny Petrekovej, Rerkovej, Dzurňákovej a Rušinovej; + Jozefa Mlynára a Petra Langa; + Jozefa, Katarínu, Jozefa Kapralčíkových, Máriu, Františka, Annu, Jozefa Košárových, Veroniku, Štefana, Františka, Drahušu z rodiny Hrušovskej; Andreja a Antona Tatarkových. OV
 14. + Františka Bušovského, Štefana a Františka Hrušovských, Jozefa, Jána a Justínu Hrušovských, Martina a Katarínu Pavlanských, Ruženu Rerkovú, Magdalénu Stoličnú, Františka Bušovského st., Drahomíru a Miroslava Hrušovských; + z rodiny Rerkovej, Tatarkovej, Macalovej;. OV
 15. + Barboru, Imricha, Pavla Medvecových, Máriu, Jozefa, Františka Janečkových, Vladimíra Dugasa, krstných rodičov, starých rodičov a za duše v očistci; + Janu a Františka Šfefanika; + z rodiny Findurovej a Meckovej; + Štefana Laška; + z rodiny Ambrozyovej a Milana Petrociho; + z rodiny Ondreja Pavlanského, + z rodiny Kačengovej. OV
 16. + Valenta Liptáka, Štefana, Jána, Máriu Liptákových, Jozefa Špaka, starých rodičov, krstných rodičov, za + kňazov Štefana a Jána; za všetky nenarodeného deti, ktorým nebolo umožnené žiť; + Jozefa a Máriu Pavlanských, + Milana; + Milenu, Pavla, Jozefa, Kláru, Jozefa; + Štefana, Katarínu a Helenu Lajčákových. OV
 17. + z rodiny Repaskej: Máriu, Máriu, Michala, + z rodiny Dobšinskej: Jána a Katarínu, + z rodiny Neupauerovej, Paračkovej a Jána Hrobľáka; + Marianu, Frederiku, Maroša, + Justínku a Františka Fabianových, + Annu a Juraja, Jozefa, Dušana Čislákových; Katarínu, Pavla, Zuzanu, Ondreja, Júliu, Annu. OV
 18. Za nenarodené deti, za duše v očistci, za duše na ktoré si nikto nespomína; + z rodiny Sakáčovej: Máriu, Michala, Máriu, Darinu, + z rodiny Knapíkovej; + z rodiny Handzušovej a Hrušovskej; + z rodiny Čebykovej: Emíliu a Jozefa; + z rodiny Pjechovej, Sekerákovej, Jendrušovej a Bednarčíkovej, + Martinu Kissovú. OV
 19. + z rodiny Augustiňákovej: Michala, Katarínu, Jána, Štefana, Pavla, Annu, + Jána, Elenu, Zuzanu Blahutovú, + Štefana Andora a za + kňazov pôsobiacich v našej obci – farnosti; + Máriu a Valenta Rímskych, Janku Tondrovú a Žofiu Vaľkovú; + Františka a Annu Ožvaldových, + Máriu, Jána Sabových, + Štefana a Helenu Dolanských. OV
 20. + Michala, Máriu, Štefana, Justínu, Štefana, Annu a Štefana z rodiny Mroskovej; Jozefa Hagovského, Máriu a Štefana Zábojníkových, Veroniku a Mateja Čujových; + Jozefa, Janu Medvecových, Jána Pitoňáka; + Milana Vojtuša, + z rodiny Vojtušovej a Kominárovej, + Františka. OV
 21. + z rodiny Dolanskej: Jána, Máriu, Mateja, Jozefa, Štefana, Katarínu a Alžbetu, + z rodiny Šefčíkovej: Františka, Rudolfa, Jozefa, Máriu; + Jozefa, Jozefa, Františka, Veroniku Dolanských, + Štefana Lajčáka, + Jakuba a Annu Liptákových; + Máriu Jurčíkovú, + Emila a Jána Liptákových, + Jána, Michala, Máriu Dolanských. OV
 22. + rodičov: Pavla a Máriu Peklanských, súrodencov: Pavla a Máriu Peklanských, svokrovcov: Štefana a Máriu Staroňových a Ruženu a Michal Vojtušových; + starí rodičia Baluchoví a Pavlanskí a ostatní + členovia rodiny; + Michala, Jána, Jána Hrebíkových, Máriu, Máriu Hrebíkové; + kňazov Emanuela Chylu a Jána Butkaya. OV
 23. + rodičov Havsových a Augustiňákových, manžela Pavla a vnuka Pavla, starých rodičov Augustiňákových, Havsových, Hrušovských a všetkých, na ktorých nikto nespomína; + z rodiny Šefčíkovej: Máriu, Jozefa, Jána, Jozefa, Danu, Pavla, Máriu; + Beátu Bačovčinovú a Rudolfa Hemricha. OV
 24. + Rudolfa a Helenu; + z rodiny Šefčíkovej: Máriu, Jozefa, Jána, Vlada, Ondreja, Annu, Jozefa; + Máriu Bartošovú, Katarínu, Mateja, Alžbetu, Jozefa Urbanových, + Františka a Dušana Gondových, Annu a Juraja Kováčových; + Rudolfa Bajtoša, + Jozefínu a Martina Staroňa.OV
 25. + Mateja a Máriu Vojtušových, Jána, Máriu, Michala, Štefana, Helenu, Františku a Viktora Vojtuša, Štefana Hrušovského; + Annu, Máriu, Imricha Hovančíkových, + Františka a Máriu Sedlačkových, + Jozefa Mráza, + z rodiny Bobkovej, Perduľákovej. OV
 26. + Annu, Vendelína, Vladka, + z rodiny Pekárovej a Hricovej; + z rodiny Krompigelovej: Jána, Máriu, Máriu, Jána, Ondreja, Ľudmilu, Jaroslava, Annu; + z rodiny Balašovej: Jozefa, Máriu, Jána, Jozefa, Vlastu, Jána, Martu; + Annu, Františka, Petra, + z rodiny Hutmanovej a Pamulovej. OV
 27. + Petra a Pavla, Štefana z rodiny Michala, Kataríny Augustiňákovej a + Julianu a Štefana Vojtušových; + Ladislava a Marcela Frankovičových, Máriu a Emila Horváthových, Máriu a Štefana Frankovičových, Helenu a Jána Blahutových; + Justínu, Zuzanu, Zuzanu, Máriu, Jána, Samuela. OV
 28. + Aloisa Obermayera, Alexandra Ferstnera, Helenu a Jána Tokarčíkových; + Miloša Tokarčíka, Martu Zmijovú, Gejzu a Margitu Pavlikovských; + Štefana, Máriu, Ruženu, Michala, Helenu, Mateja, Máriu, Štefana, Helenu, Agnesu; + Štefana Kedžucha, Zoltána, Kláru, Helenu a + z rodiny Šargovej, Federovej a Rešovskej. OV
 29. + Štefániu a Martina Podolinských s rodičmi, + z rodiny Dulikovej, Bendikovej, + Jána a Máriu Valigurských; + Františka Lesňáka, Ervina Klusku, + z rodiny Hrušovskej, + krstného, + z rodiny Tropkovej a za duše v očistci. OV
 30. + z rodiny Kapalkovej: Jozefa, Alžbetu, Máriu, Annu, Katarínu a Jána; + z rodiny Baffiovej: Jána a Máriu, Jána, Máriu, Ondreja, Máriu, Emila, Ľudovíta, Annu, Matildu, Máriu, Ondreja, Annu, Jozefa, Jána, Katku, Štefana, Annu, Magdu. OV
 31. + Štefana, Máriu, Štefana, Michala, Ružena Vojtušových, + Štefana, Máriu, Štefana Vilkovských, + z rodiny Lagaňovej: Katarínu, Annu, Michala, Jána, Michala; + Pavla, Annu, Máriu, Máriu, Valenta, Františka a Pavla Dzuríkových, + z rodiny Lisoňovej a Gurovej. OV
 32. + Martina Staroňa st. a ml., Slávka a Jozefínu Staroňových, + Jána a Máriu Košarovcov: Františka, Milana, Štefana, Máriu, + Gizelu Košárovú; + z rodiny Hlavatej a Majerčákovej: Michala, Julianu, Jozefa, Veroniku, Michala, Máriu, Máriu, Petra; + z rodiny Moskvikovej, Hrušovskej, Mišendovej, Juhasovej. OV
 33. + Michala a Helenu Kuricových, + Jána a Máriu Laškových; + z rodiny Kuricových, Galikových, Kadeckých, Šťastných, Kamenických a Dzurilových; + Júliu, Jána, Jozefa, Mariána, Katarínu Hrušovských, Katarínu Nagyovú, Štefana, Veroniku, Jozefa Podrackých. OV
 34. + Jána, Jána a Katarínu z rodiny Hadzimovej, + Antona, Veroniku, Mariána a Petra z rodiny Slaninkovej, + Petra a Žofiu z rodiny Kubovej, + Jána a Michala Kašperových; + Fabiana Komaru, Cecíliu, Michala, Annu, Jozefa, Jána, Karola; + z rodín Hrušovskej a Mravovej. OV
 35. + Máriu Fiolekovú; + Helena a František Hrušovský, + Magdaléna Hronovská, + z rodiny Hrušovskej a Staroňovej, z rodiny Hronovskej a Klingovej; + Máriu a Jozefa Pavlanských, + Jána, Alžbetu, Jozefa Kočišových, + Milanka, Annu a Františka Šimkovičových a Jána Dzurmana, za duše, na ktoré si nikto nespomína. OV
 36. + Jána a Katarínu Rerkových, Jána, Máriu Rerkových, Štefana a Jolanu Špakových, Štefana, Viktora, Ondreja Špakových;. + Máriu, Jána, Justínu, Jána Šefčíkových; + Ladislava, Veroniku, Evu Krčmárových; + Máriu, Jána, Máriu, Jána Kapralčíkových, + Alžbetu, Michala, Jána Krauszových. OV
 37. + Branislava a Štefana Vojtušových, + Katarínu a Jozefa Kapralčíkových, + Alžbetu, Martina, Alžbetu a Máriu Vojtušových, + Annu a Jozefa Hejnalových, + Alenu a Milana Luňákových; + nenarodeného Františka, za + matky zomrelé minulého roku; + Vito, Marianna, Salvatore, Vita; + Boženu a Tibora, Kláru, Helenu; + Xéniu a + z rodiny Gomolčákovej. OV
 38. + Annu, Bartolomeja Čonku, Jozefa Ištoka, Irenu a Teréziu Čonkových; + Petra Holuba, Slavomíra, Alojza, Irenu, Margitu Plachetkových, Moniku Čarnú, Sidóniu Horváthovú, Tibora Čarného, Annu Horváthovú, Kvetu. OV
 39. + Aladára Čonku, Marimiliána a Irenu Gáború; + Hanu, Jozefa, Irenu; + Sidóniu; + Mariána a Helenu; + Martina, Róberta, Justínu, Jána; + Jozefa; + Jozefa, Helenu, Jozefa; + Vila, Helenu, Monika, Jána Banga, Jána Horvátha, Katarínu. OV

Za všetkých zosnulých, na ktorých si nikto menovite nespomína. OV

V: Odpočinutie večné daj im, Pane.
R: A svetlo večné nech im svieti.
V: Od brány pekelnej.
R: Vysloboď ich duše, Pane.
V: Nech odpočívajú v pokoji.
R: Amen.

Modlime sa: 
Bože, Otče najmilosrdnejší a najdobrotivejší, prosíme o Tvoju svätú milosť skrze Tvojho milovaného Syna, Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista, a Jeho najdrahšiu Krv vyliatu za ľudské spasenie, skrze Ducha Svätého, Tešiteľa všetkých verných duší, a pre zásluhy a orodovanie preblahoslavenej Panny Márie a všetkých Tvojich svätých, vzhliadni svojím milosrdným okom na duše nachádzajúce sa v očistci, zvlášť na duše zomrelých, za ktorých sa dnešná svätá omša obetuje, ktoré sa trápia pre svoje hriechy, vysloboď ich, buď im milostivý a daj im večné odpočinutie tam, kde sám kraľuješ v nebeskej výsosti s Tvojím milým Synom a Duchom Svätým, aby Ťa mohli so všetkými svätými chváliť, velebiť a oslavovať po všetky veky vekov. 
Amen.