Vypomienky

Naši zomrelí otcovia, mamy, babky, tí nás mali radi, tí nás majú radi. Tí teda žijú svoju lásku aj dnes. Pamätajme: medzi zomrelými máme svojich dobrých priateľov. Priateľov, ktorí nám môžu pomáhať s naším životom. Poďme sa s nimi spojiť v spoločnej modlitbe.

Vypomienky za duše – 1. November 2021

Za duše z tohoročných vypomienok boli slávené sv. omše:

 1. 01.11.2021
 2. 01.11.2021
 3. 01.11.2021
 4. 02.11.2021
 5. 04.11.2021
 6. 06.11.2021
 7. 08.11.2021
 8. 14.11.2021
 9. 20.11.2021
 10. 21.11.2021

Dnešné „vypomienky“ sú výrazom lásky a jednoty celej Cirkvi: putujúcej na zemi aj tej, ktorá už prekročila hranice smrti. Písať mená mŕtvych na vypomienkové lístky a potom ich čítanie vyjadruje vieru, že ich mená sú zapísané v Božej knihe života.

Sv. Ján Pavol II. v novembri roku 2003 v zamyslení na Anjel Pána povedal: „Modlitba za zosnulých je vážnou povinnosťou, lebo hoci odišli v milosti a Božej priazni, je možné, že ešte potrebujú očistenie, aby sa dostali do radosti neba“.

Ak by sa Vaša vypomienka nenašla v tomto zozname, napíšte prosím na farský mail fuharichovce@gmail.com. 

Sv. omša o 07.00 h.

 1. Za duše v očistci; za duše, ktoré čakajú na naše modlitby; + kňazov pôsobiacich v tejto farnosti; + rehoľné sestry; dobrodincov; + členov ružencového bratstva; + ctiteľov Božského srdca Ježišovho; + Annu a Štefana Csákyovcov i všetkých dobrodincov tohto chrámu. OV
 2. + z rodiny Hrušovskej: Ľudovíta, Justínu, Ľudovíta, Máriu, Františka, Alžbetu, Petra, Máriu; + Justínu Šefčíkovú, Katarínu Neupauerovú, + z rodiny Jankovčinovej: Juraja, Máriu, Rudolfa, Jozefa; + Jána, Annu, Dušana, Máriu Urbašíkových, + Cyrila Kuchára, + z rodiny Moncmanovej. OV
 3. + Štefana, Máriu, Katarínu, Ruženu, Michala, Tibora, Boženu, Elenu, Agnesu; + starých rodičov z rodiny Staroňovej, Augustiňákovej, Jakubcovej, + Justínu; + z rodiny Vojtušovej a Novysedlákovej, + Angelu a Jána, + Žofiu a Zuzanu. OV
 4. + Pavla, Vladimíra, Jozefa; + Jána Hasaja, + z rodiny Hasajovej: Jána, Máriu, Valentína, Máriu, + z rodiny Lesnickej: Jozefa, Katarínu, Ruženu, Katarínu, Máriu; + Juraja, Annu, Mikuláša, Annu, Mikuláša, Annu, Mikuláša, Juraja, Michala, Annu, Jána. OV
 5. + z rodiny Riššovej, Gregorikovej, Kotradyovej, Laškovej, Mattošovej, Dolanskej; + syna Janka, + rodičov Jána a Janka, + brata Ondreja, + synovca Jaroslava; + Viktora a Máriu Korbových, Jozefa a Katarínu Korbových, Martina a Alžbetu Dunčkových. OV
 6. + Mariána Hrušovského, + Milana, Milana ml. Dzurillových, + Jána Mecejka; + Annu a Jána Dzurillových, + Moniku a Jozefa Machajových, + Annu a Pavla Dzurillových, + Emíliu, Martinku Panenkové, + Pavla Dzurillu. OV
 7. + mamku a manželku Annu Liptákovú, + súrodencov Veroniku Budayovú, Helenu Janitorovú, Štefana Ferenca, + starých rodičov Alžbetu a Jozefa Ferencových, Valenta Liptáka, + Štefana Janitora, Beátu Mitrovú, + z rodiny Ferencovej. OV
 8. + Annu a Jozefa Hejhalových, + Alenu a Milana Luňákových; + Alžbetu, Máriu, Alžbetu a Martina Vojtušových, + Katarínu a Jozefa Kapralčíkových; + Branislava a Štefana Vojtušových; + Štefana Staroňa, + z rodiny Belejovej, Staroňovej. OV
 9. + Ludevita a Gizelu Fabínyových, Štefana a Máriu Urbanových a ich + deti; + Ladislava a Katarínu, Ferdinanda a Máriu, Jozefa a Katarínu; + Rasťa, Jána, Dorotu, Máriu, + z rodiny Krčmárovej, Duchovej, Čopijanovej a + kňazov, ktorí slúžili v našej farnosti. OV
 10. + z rodiny Novotnej, Frankovičovej, Dugasovej, Šoltésovej, Láclavovej, Tarasovej; + Jozefa Hulvu, + Jána, Margitu, Jána Olejníkových, + Jozefa, Mariana, Leopoldinu; + Helenu, Františka, Františka Tatarkových; + Milana Mravu, Tibora Hrušovského. OV
 11. + vnuka Viliama Valentíka, + Karola a Rozáliu Ogurčákových, + Miloša a Helenu Valentíkových, + Milana a Evu Bötcherových; + Emila a Maruny Smotrilových, + rodičov Jána a Katarínu, Pavla a Justínu, Adriánu, Ladislava, krstnú Veroniku. OV
 12. + z rodiny Jarinovej a Neupauerovej; + Františka Kedžucha, Helenu a Gustáva Hrušovských, Daniela Drozdyho, + z rodiny Gondovej; + Jozefa, Julianu a Jozefa Augustiňákových; + Michala, Helenu, Karola, Boženu, Jána, Jozefa, Michala Lesnických. OV
 13. + Pavla Kurta, Petra Kochana; + Júliu a Jána Baluchových, + z rodiny Hlavatej, Babíkovej, Kocúrovej, za duše, na ktoré si nikto nespomína; + Annu a Jána Glovičkových, Annu a Michala Rerkových, za duše v očistci, + Máriu a Jána Dolanských, + krstných rodičov. OV
 14. + Katarínu a Michala Mroskových, + synov Miloslava a Ladislava Mroskových, + kňazov; + z rodiny Staroňovej, Pramukovej, Grečkovej; + Darinu Vranovú, + rodičov a súrodencov, + Gizelu a Zoltána Krásnika, + Janku Gudzanovú, + Martina Gajdoša. OV
 15. + Máriu, Jozefa Hrušovských, Máriu, Vasila Habasových, Zuzanu, Michala, Máriu, Jozefa, Júliu, Margitu, Veroniku, Milana, Klementa; + z rodiny Juraja Šomšága: Juraja, Veroniku, Máriu, Annu, Gustáva, Justínu, Ľudovíta; + Evičku Chomovú, Lukáša Vašáka, Ľuboša Pavlanského. OV
 16. + Štefana Chomu, Ondreja, Veroniku, Máriu Pavlanských; + z rodiny Frankovej, Grešovej, Belejovej; + z rodiny Hrušovskej: Mateja a Katarínu, Vincenta, Annu Suchú, Katarínu Fuherovú, Michala a Mária Dovičákových, Rudolfa a Helenu Zoričákových, Jozefa a Annu Lorincových, Jozefa Lesnického. OV
 17. + Štefana, Alžbetu, Štefana a Justínu Tatarkových; + manžela Štefana Hrušovského, + synov: Slavomíra a Jaroslava, + rodičov: Jána a Máriu Staroňových, + starých rodičov: Jána a Máriu Antoši, + Františka a Františka Ondrušových; + Cecíliu a Mariána. OV
 18. + Alžbetu a Vojtecha Gavľákových, Maroška Výrosteka, Michala Dzurňáka, Ernu Seifertovú, Teréziu Ďorďovú, Dušana Zaťka; + Jozefa a Zuzanu Pavlanských, Katarínu Pavlanskú, Vincenta Pavlanského, Máriu Samselyovú, Jána a Máriu Dzurňákových. OV
 19. + Karola, Boženu, Petra Lesnických, + Františka, Agnesu, Jozefa Grečkových, + Petra, Máriu Majerčíkových, Milana Bartoša; + Štefana, Moniku, Štefániu, + Jána, Máriu, Milana, + Františka, Annu, Ondreja, Petra; + z rodiny Maciejakovej, Pitoňákovej, + Štefana, Annu, Moniku. OV
 20. + Jozefa Baldovského, + z rodiny Koreňovej, Maťaškovej; + Katarínu a Štefana Grondžákových, + Jozefa Mašeka, Michala Bartka, + z rodiny Markovičovej, Puškárovej, Lengvárskej; + z rodiny Nagyovej, Hlaváčkovej a Petruškovej; + Jána a Justínu Hrušovských. OV
 21. + Janíka, Marienku, Ruženku Hrušovských; + Helenu a Ľudovíta Kršiakových; + syna Milanka Šimkoviča a rodičov Šimkovičových; + Mateja a Máriu Baluchových; + z rodiny Kubinyovej: Jána, Ruženu, Mariana, Vladimíra, + z rodiny Hrobľákovej: Jána, Katarínu a Jozefa, + z rodiny Bliscovej. OV
 22. + Štefana, Máriu Košárových, Milana a Štefana Košárových; + Pavla Halcina; + z rodiny Jána Košára: Jána, Máriu, Františka, Milana, Máriu, Štefana, Martina, Gizelu, Ľudovíta; + Zuzanu, Katarínu a Jána Novotných, + Zuzanu a Šimona Kočišových. OV
 23. + Štefana, Justínu, Štefana, Annu, Ladislava z rodiny Mroskovej; + z rodiny Rajčulovej, Sekelovej, Jaššovej, Gregorikovej; + Jozefa a Mariána Hrušovských, + z rodiny Jakubčovej a Mrovkovej; + Ivana Štainera, Božku Slovinskú. OV
 24. + rodičov Štefana a Máriu, + starých rodičov Mateja a Katarínu, + Jána Pavlanského; + Michala, Justínu Bačových, + Gustáva, Máriu Hrušovských, + Jozefa Lučivjanského, + Jozefa, Máriu Lučivjanských; + Jozefa, Helenu, Michala, Helenu, Štefana. OV
 25. + z rodiny Olejníkovej, Chlebovej, Urbašíkovej, Drálovej; + Veroniku, Ondreja, Štefana, Margitu, Jozefa, Cyrila, Máriu, Martu, Máriu, Martina; + z rodiny Jána Puškára, + Jozefa, Justínu Barbuščákových, + súrodencov, + Veroniku Želichovskú. OV
 26. + Tibora a Boženu Staroňových; + krstných rodičov Michala a Kristínu, rehoľné sestry Máriu Goretu a Máriu Eméliu, kňaza Štefana Javorského; + Jozefa, Veroniku, Klementa, Františka, Máriu, Františka, Petra, Karola, Jána, Agatu. OV
 27. + Štefana a Veroniku Šefčíkových; + Jána a Justínu Šefčíkových; + Jána, Máriu, Melániu Kapralčíkových; + Fabiána a Petra Komarových; + Emila, Petra, Katarínu a Martina Vojtušových, Katarínu a Jozefa, Ruženu a Máriu Lesnických, Máriu Fiolekovú. OV
 28. + Annu a Michala Rerkových, Annu a Jána Glovičkových, Štefana Sisku, + kolegyne; + Dušana Ogurčáka, Annu a Pavla Ogurčákových, Máriu a Jozefa Dobrovičových, Štefana, Máriu Kažmirovú, Annu, Slavomíra a Laca Sadvarových; + Petra Taubera, Evu Sagalincovú. OV
 29. + Agátu, Jána, Michala z rodiny Hrušovskej; + Margitu, Jána, Máriu, Ondreja, Katarínu z rodiny Sakáčovej, Milana, Veroniku, Jozefa, Klementa, Jozefa z rodiny Rerkovej; + Máriu, Františka z rodiny Slivkovej; + Margitu, Jozefa, Jozefa, Milana, Tatianu; + Máriu, Václava, Václava. OV
 30. + Maroška Ščavnického, Adrianu Vankovú, zosnulých z rodiny Dušalovej, Pavlačkovej; + krsnú Veroniku, švagra Emila, Jozefa a Elenu Sedmákových, dedka Huňadyho s manželkou, + z rodiny Farkašovej, Podgurnej; + Vincenta Hrušovského, Františka Klokočku. OV
 31. + biskupov Štefana Sečku, Františka Tondru, vdp. Emanuela Chylu, vdp. Jána Butkaya, Annu, Cyrila Hamrácka a za duše v očistci; + Petra, Albínu, Františka, Žofiu, + z rodiny Pitorákovej, Zastkovej, Bendíkovej; + Katarínu, Jána Dobšinských, Máriu Klorusovú. OV
 32. + Jána, Žofiu Hrobľákových, Katarínu Tancošovú; + Júliu Bednaríkovú, Jána Bednaríka a Zuzanu, Pavla a Katarínu Šefčíkových, Františka a Annu Hrušovských; + sestru Elenu, rodičov Katarínu a Ondreja, rodičov Annu a Michala. OV
 33. + Annu a Jozefa Dolanských, Veroniku a Michala Šefčíkových, Katarínu a Jozefa Dolanských, Vladimíra Zentka, Karola Rychtarčíka, Máriu Schvartzbacherovú, + z rodín Kaščákovej a Lisoňovej; + starých rodičov, + z rodiny Novysedlákovej, Rerkovej, Kapustovej, Kamenickej. OV
 34. + Jána a Maroška Ščavnických, + z rodiny Lapšanskej, Máriu a Štefana Simoníkových; + Annu a Františka Beleja; + Štefana, Júliu, Michala, Františka, Štefana, Máriu, Jozefa, Emila, Ondreja, Helenu. OV

Sv. omša o 09.00 h.

 1. + z rodiny Rerkovej: Mateja, Helenu, Františka, Helenu, + z rodiny Staroňovej: Michala, Annu, Jozefa, + z rodiny Toporcerovej: Jozefa, Rozáliu; + Irenu Nemčíkovú, + Valenta Filipa; Milana Tomaškoviča, + rodičov z rodiny Dolanskej. OV
 2. + Máriu a Ondreja Čiškových, Máriu a Milana Šlebodových, Mariána a Marcela Danišovských, + z rodiny Majerčákovej: Stana, Jozefa, Františka, Helenu, + Jána Rerka; + z rodiny Čislákovej: Jozefa, Dušana, Juraja, Annu a Žofiu. OV
 3. + z rodiny Krčmárovej: Jána, Annu, Mateja, + z rodiny Lacušovej, + z rodiny Salajovej: Katarínu, Jozefa, + Dušana a Jozefa Čislákových, + z rodiny Gardlovej: Annu, Pavla, Pavla; + manželov Fabianových: Františka a Justínu. OV
 4. + z rodiny Hrušovskej: Martina, Margitu, Martina, Máriu, + z rodiny Čechovej: Jolanu, Michala, + z rodiny Hozovej, + z rodiny Šefčíkovej, + Pavla, Katarínu, + Katarínu Staroňovú; + Juraja, Helenu, Júlia, Zdenku, Jozefa, Máriu, Jozefa, Máriu, Luciu, Ondreja. OV
 5. + z rodiny Hozzovej: Štefana, Annu, Ondreja, Margitu, Jolanku, Annu, Štefana a Sergeja; + z rodiny Urbanovej: Jozefa, Alžbetu, Katarínu, Mateja, Máriu Boržikovú a Majku Bartošovú, + Františka a Dušana Gondových. OV
 6. + z rodiny Sopkovičovej: Juraja, Beátu, Štefana, Annu, + z rodiny Pavlanskej: Ondreja, Veroniku, Máriu, Milana; + z rodiny Sanetrikovej, Bajaníkovej, Hrušovskej, Mičicovej, Falaštovej, Lesňákovej, Durinovej. OV
 7. + z rodiny Jána Hozu: Máriu, Justínu, Janu, Agátu, + z rodiny Jána Neupauera: Katarínu, Vincenta, Katarínu, + z rodiny Debreciniovej: Jozefa, Katarínu, Vladimíra, + Rastislava Kolesára; + z rodiny Sabolovej, + Jána Suchého, + z rodiny Plíhalovej, + Irenu Ištoňovú. OV
 8. + Jozefa, Katarínu, Jozefa Kapralčíkových, + Máriu, Františka Košárových, + Veroniku, Františka, Drahušu, Jána z rodiny Hrušovskej; + Pavla, Máriu, Romana, + Jozefa, + kolegyňu Jarku a Darinu, + Petra; + Zuzanu, Štefana Belejových, + Evu a Magdalénu. OV
 9. + Štefana, Helenu, + Jozefa, Margitu, + Jána, Máriu ; + z rodiny Baffiovej: Jána a Máriu, Jána, Máriu, Ondreja, Máriu, + Emila, Ľudovíta, Matildu, Jána, Annu, Máriu, Ondreja, Cilku, + Annu, Jozefa, Jána, Katku, + Štefana, Annu, Magdu. OV
 10. + z rodiny Gibalovej: Štefana, Katarínu, Jozefa, Štefana, Jána, Michala, Mateja, Katarínu, Jána, Alžbetu, Katarínu, Jána, Kláru; + Magdalénu, Veroniku, Jozefa, + Tatianu, Jozefa, Jozefa, + Štefana Staroňa, Štefana Baču, za duše v očistci. OV
 11. + Máriu, Františka, Štefana Kufčákových, + kňazov, ktorých som poznala a prijímala cez nich sviatosti, + biskupa Františka a Štefana Sečku; + z rodiny Janečkovej: Jána, Helenu, Mariána, Magdalénu, Božidaru, Magdalénu, + krstnú a krstného. OV
 12. + Valenta Liptáka, + z rodiny Liptákovej, + starí rodičia, krstní rodičia, + Jozef Špak, nenarodené deti, + kňazov a biskupov; + Pavla, Pavla, Máriu, Máriu Peklanských, a + z rodiny Zuzany Ševčíkovej. OV
 13. + z rodiny Kačengovej: Františka, Štefana, Alžbetu, Kristínu, Juraja, Milku, Pavla; + z rodiny Pavlanskej: Veroniku, Ondreja, Máriu, Mateja, Ondrej, Milan, Mira; + Štefana Kedžucha, Zoltána Tkáča, Helu Kedžuchovú, + z rodiny Šargovej, Federovej a Rešovskej. OV
 14. + Jozefa, Milana Bendíkových a + rodičov, + Ľudku, Ernesta Zastkových, + Máriu Mašľankovú, + Janku, Petra Mašľankových, + Jozefa Staroňa; + Milana Vojtuša, + z rodiny Pavlanskej, Vojtušovej, Baluchovej, Šinkovičovej. OV
 15. + z rodiny Balašovej: Jozefa, Máriu, Máriu, Jána, Jozefa, Martu, Paulínu, Vlastu, Janu; + z rodiny Krompigelovej: Jána, Máriu, Jána, Ondreja, Annu, Jaroslavu, Ľudmilu;
 16. + otca biskupa Františka Tondru, kňaza Štefana Šmálika, kňaza Júliusa Chalupu, kňaza Jána Bernoláka; + z rodiny Kakačkovej, Bebejovej, Neupauerovej, Maťugovej. OV
 17. + Štefana Glovička, Rudolfa Damaškoviča, + starých rodičov z oboch strán a všetkých zosnulých z oboch rodín; + Jozefa a Františka Tatarkových, + z rodiny Šefčíkovej: Jozefa, Helenu, +. Máriu Hrušovskú. OV
 18. + Veroniku a Jozefa Kupčíkových; + z rodiny Dunčkovej: Jána, Annu, Katarínu, Annu, Jozefa, Elenu, sr. Silviu; + z rodiny Semanovej: Jána, Katarínu, Ondreja, Máriu, Annu, Veroniku, Ladislava; + z rodiny Tatarkovej: Emila, Jozefa, Ondreja a Annu. OV
 19. + z rodiny Kapalkovej: Alžbetu, Jozefa a za sestru Máriu, Annu, Katarínu a za Jána Kamenického; + Milana Duračinského, Silvestra Lučivjanského, Tomáša a Annu Duračinských, Jána a Annu Špirkových, Terezku Semačíkovú. OV
 20. + Františka Šefčíka, Jána a Máriu, Jozefa, Mateja, + Jána a Zuzanu, Štefana, + Katarínu, Alžbetu a Rudolfa; + z rodiny Lisoňovej: Štefana, Máriu, Jána a Jozefa, + z rodiny Dzurikovej: Pavla, Annu, Máriu, Valenta a Františka a starých rodičov. OV
 21. + z rodiny Sakáčovej, Duľovej a Knapíkovej; + z rodiny Hrušovskej, Dzurillovej, Chovancovej; + Jozefa, Annu a Pavla Bednárikových, Jána, Máriu a Justínu Kapralčíkových, Máriu a Máriu. OV
 22. + Máriu a Františka Čambalových a všetkých zosnulých z rodiny Čambalovej, Michala Hrebíka; + Michala Hrebíka, Veroniku Dunčkovú, všetkých zosnulých z rodiny Hrebíkovej a Dunčkovej; + z rodiny Sedlakovej, Novakovej, Kalinoskej, Vilčeskej, Gurskej. OV
 23. + Veroniku Buňovú, Katarínu a Jána Kapralčíkových, Františka Augustiňáka; + Mateja a Annu Poľanovských, Helenu Jurčíkovú a za tých, na ktorých si nikto nespomína; + z rodiny Hrušovskej, Mišendovej, Moskvikovej, Juhásovej. OV
 24. + Barboru, Imricha, Pavla Medvecových, Máriu, Jozefa, Františka Janečkových, Vladimíra Dugasa, starých rodičov, krstných rodičov; + z rodiny Čujovej: Jozefa, Jozefa, Annu, + Karolínu a Františka Furínových, Annu Komarovú, Ľubomíra Geletku. OV
 25. + Veroniku Gašparíkovú, r. Semanovú, Štefana a Rastislava Gašparíkových; + Máriu a Pavla Repaských, Máriu a Michala Repaských, Máriu, Pavla, Jána, Albína, Ondreja Neupauerových+ Katarínu, Štefana, Máriu, Františka Karisných. OV
 26. + z rodiny Galikovej, Kuricovej, Laškovej, Štastnej a Kadeckej; + z rodiny Štefana Mikolaja, z rodiny Jána Chovanca; + z rodiny Juraja Augustiňáka, z rodiny Jána Dobšinského, z rodiny Františka Slivku, zosnulú dušu Heleny. OV
 27. + Štefana, Máriu, Štefana Vilkovských a ostatní + z rodiny Vilkovskej a Logaňovej, Štefana, Máriu, Štefana, Michala, Ruženu Vojtušových a ostatných + z rodiny Vojtušovej a Glovičkovej; + Helenu a Michala Kuricových, Máriu a Jána Laškových. OV
 28. + z rodiny Hrušovskej: Jozefa, Mariána, Jána, a Julianu, Katarínu, z rodiny Podrackej: Štefana, Veroniku, Jozefa, Katarínu Nagyovú; + Stanislava Koššára, + z rodiny Novákovej, Koššárovej a Jozefa Korbu; + Štefana, Máriu, Františku Kufčákových. OV
 29. + kňaza Michala a sestru Dominiku, sestry Veroniku, Annu, Justínu a Rozáliu; + Veroniku a Ondreja Semanových, Veroniku a Michala Šefčíkových, Magdalénu a Michala Kleinových, Zuzanu a Ľudovíta Mušákových. OV
 30. + Zlaticu Šmidovú, Juraja, Alžbetu Kochanových, Jána, Alžbetu Mojdekových; + Petra Slivka, Renátu Kuzlovú, Luciana Jančuru, Ľudovíta Šterbinského, Štefana Melegu; + svatovcov Miškovičových, babku Ernu z manželom. OV
 31. + z rodiny Jána a Márie Košárovej: Františka, Milana, Štefana a Máriu, Gizelu, + z rodiny Martina a Jozefíny Staroňovej: Stanislava a Martina; + Máriu a Valenta Rímskych, Žofiu Vaľkovú, Janku Tondrovú, + z rodiny Pitoňákovej a Medveckej. OV
 32. + z rodiny Jána Augustiňáka, + z rodiny Longovej, + Mateja a Helenu Augustiňákových; + Eduarda, Annu, Magdalénu, Petra, Šimona, Zuzanu, Mikuláša, Máriu, Františka, Františka, Helenu; + Michala, Petra a Katarínu, Štefana a Máriu. OV
 33. + Veroniku, Antona, Mariána a Petra z rodiny Slaninkovej, + Jána, Jána, Katarínu z rodiny Hadzimovej; + Máriu a Štefana z rodiny Zábojníkovej, Jozefa Hagovského, Veroniku a Mateja Čujových; + starých rodičov Novákových a Tatarkových. OV
 34. + Jána Grigera, Helenu Krakovú; + rodičov Jozefa a Johanu Puchalových, + rodičov Jozefa a Helenu Šefčíkových, + sestry Helenu a Marienu; + Máriu, Jozefa Pavlanských, Annu, Františka, Milanka Šimkovičových, Jozefa, Alžbetu, Jána, Máriu, Marcela Kočišových, Jána Dzurmana. OV
 35. + z rodiny Hlavatej: Jozefa, Michala, Julianu, + z rodiny Majerčákovej: Michala, Máriu, + z rodiny Pencákovej: Máriu, Petra; + kňazov – rodákov, + kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti, + otca biskupa Štefana, Annu, deti, ktoré zomreli pri spontánnom potrate. OV
 36. + Mateja Holečka, Jána Kračka, Boženu Midlíkovú; + Vierku Hritzovú, Jozefa Čuja, Ladislava a Máriu Bartkových, + z rodiny Pjondtekovej, Meckovej a Findurovej; + Jozefa Čuja. OV
 37. + Emila Chibeľa a + z rodiny Chibeľovej, Kožárovej a Ondrášovej, Patkovej, Mirku Kmecovú, Františka Uhrinovského; + Stanislava Hrušovského a + z rodiny Hrušovskej, Justínu a Jozefa Gibalu, + z rodiny Gibalovej. OV

Sv. omša o 11.00 h.

 1. + Helenu a Františka Hrušovských, + z rodiny Hrušovskej a Staroňovej; + Magdalénu a Františka Hronovských, + z rodiny Hronovskej a Klingovej; + Paľka, Pavla, Michala, Ondreja; + rodiny Kupferschmidtovej a Převorovej. OV
 2. + Petra a Máriu Beličákových, Jána, Máriu, Juraja, Annu Holováčových; + Pavla a Justínu Buňových; + Štefana, Štefana a Františka, + Justínu, Jozefa a Jána, + Justínu a Ivana Lizancových. OV
 3. + Máriu, Jána Tripšanských, + Zuzanu, Michala Tripšanských, + Johanu, Jozefa, Martinka Balucha; + Petra a Pavla Závackých, + Katarínu a Michala Augustiňákových, + Juliánu a Štefana Vojtušových, + z rodiny Michala Augustiňáka. OV
 4. + kňazov Pavla Janáča, Štefana Komu, Jána Špiriaka, Ignáca Hrubého a Jozefa Mrovčáka, + z rodiny Pardelovej, Božekovej, Beganovej, Figurovej, + Michala, Valiku, Dorotku; + z rodiny Stasovej, Jána a Pavla; + z rodiny Polačikovej; + Jána a Lukáša, Máriu; + z rodiny Gallasovej, Stasovej, Gasperovej; + Annu. OV
 5. + z rodiny Ambrozyovej a Petrociovej; + Filipa Popoviča, + z rodiny Popovičovej a Kaščákovej; + z rodiny Lisoňovej: Jána, Jána, Annu, Michala, Štefana, Juraja, Ondreja, + starých rodičov. OV
 6. + z rodiny Kocurekovej: Ondreja, Katarínu, Ondreja, Annu, Katarínu, Jána, + starých rodičov, za duše v očistci; + Drahoslavu, Františka Hrušovského, syna Jána, Veroniku, Štefana Hrušovského. OV
 7. + Marcela a Ladislava Frankovičových, + Máriu a Štefana Frankovičových, + Máriu a Emila Horváthových, + Zuzanu Fajthovú; + Janku Frankovičovú, nenarodeného Jakubka a všetky nenarodené deti po spontánnom potrate, a za duše, na ktoré si nik nespomína. OV
 8. + Augustiňáka Michala, Katarínu, Jána, Tibora, Pavla, Annu, + Andora Štefana, + Blahuta Jána, Elenu, Zuzanu a za + kňazov pôsobiacich v našej farnosti; + Jozefa a Júliu Bodurkových, Jána a Máriu Štofkových, + starých rodičov. OV
 9. + z rodiny Dolanskej, Kaščákovej, Šefčíkovej; + z rodiny Korkosovej, Bdžochovej, Tengiovej, Cirbusovej, Mikulovej, Biroščákovej; + dcéru Janu, muža Michala, sestru Helenu, + z rodiny Mederyovej a Staroňovej. OV
 10. + Jána Pavlanského, + Justínu a Ondreja Jurekových, + Martina a Katarínu Pavlanských, + Tomáša Cvengroša a + Drahoslavu; + Mateja, rodičov, svokrovcov, súrodencov, + Františka, Annu Šimkovičovcov. OV
 11. + Ladislava Koššára, + z rodiny Koššárovej a Birkovej; + Máriu, Zdenku, Štefana Rerkových, + starých rodičov; + Xéniu, Luciu, Aurela, Tibora, Helenu, Alžbetu, Ladislava, Tibora. OV
 12. + ocka Štefana, Jána, + starých rodičov Štefániu, Ondreja, + Karolínu, Štefana, Teréziu, Jána, Ondreja a Máriu, + brata Jána, + Michala; OV
 13. + rehoľnú sestru M. Eugéniu, Jozefa, Helenu, Štefana, Jozefa, Veroniku a všetkých zosnulých z rodiny Jasečkovej a Neupauerovej; + Oľgu Suchú, + z rodiny Suchej a Kellnerovej, za potratené a mŕtvonarodené deti, za obete pandémie Covid 19‘. OV
 14. + Martu Zmijovú, Miloslava Baštu, za duše v očistci a za duše, na ktoré si nikto nespomína + z rodiny Jána Tokarčíka, Gejzu Pavlikovského, Aloisa Obermayra, Alexandra Ferstnera; + z rodiny Kertisovej; + rodičov a súrodencov. OV
 15. + Michala a Gabrielu Pinčákových, Michala a Rudolfa Hennelových; + Katarínu a Jána Pinčákových, Annu a Antona Prokopových, Františka Beličáka, Julianu a Jána Pinčákových; + z rodiny Pacanovej. OV
 16. + z rodiny Glovičkovej a Hrušovskej: Jána, Annu, Jána, Justínu, Jozefa, Štefana, Jozefa, Irenu, Františka, Máriu, Michala; + z rodiny Šterbinskej a Filipovej, Ľudovíta, Annu, Ľudovíta, Katarínu, Antona; + z rodiny Dunčkovej a Košárovej. OV
 17. + z rodiny Lisoňovej: Jána, Annu, Jána, Michala, Milana, Štefana, Juraja, Ondreja, starých rodičov, Štefana, Annu, Jána, Máriu; + z rodiny Jarošovej: Jána, Stanislava, Jána, Katarínu, Juraja, Michala, Jarmilu, Štefana, Danielu a za duše v očistci. OV
 18. + Máriu a Štefana Dunčkových, Jozefa, Annu, Jozefa, Veroniku Dunčkových, Máriu a Františka Košárových; + Štefániu, Martina Podolinských s rodičmi, Františka, Ervina, Máriu Bendíkovu a za duše v očistci. OV
 19. + Antona, Veroniku Hudáčkových, Pavla Kollárika, + z rodiny Halčinovej a Hudáčkovej; + Michala, Máriu Vojtušových; + Annu, Veroniku, Petra, Eduarda; + Jozefa, Veroniku, Jozefa, Helenu, Ondreja, Jozefa, Máriu. OV
 20. + Štefana, Katarínu, Štefana Laškových; + Beátu, Rudolfa, Štefana, Katarínu, Máriu, Michala, Jozefa, Máriu, Jozefa; + z rodiny Dolanskej, Hovančíkovej, Sedlačkovej, Lajčiakovej, Kedžuchovej, Duchovej; + z rodiny Eduarda Jakubca. OV
 21. + z rodiny Kačmarikovej, Ožvaldovej, Dolanskej, Sabovej, Orinekovej a za duše v očistci; + Albínu, Štefana, Ruda, Irenu, Helenu, Annu, Zdena, Johanu; + Chiara, Vito, Marianna, Salvatore, Vita; + Margitu a Štefana Jendruchových, Vladimíra Očvara. OV
 22. Kvetku, Annu, Teréziu, Milana, Petra, Jozefa, Máriu, Helenu, Albínu, Agnesu, Agátu, Dušana, Milana, Jána; Vilmu a Jozef Činčilových, Valentína Haščáka, Žofia a Fabiána Gontkovičových, Evu a Pavla Činčilových, Ota, Vojtecha Gontkovičových, Jána Šilóna. OV
 23. + Štefana, Magdalénu, Máriu, Jozefa K., Jozefa H., Serafínu, Annu, Františku, Magdu, Jozefa K. ml, Ľudovíta, Mateja, Františka, Pavla, Michala K., Janku, Máriu L., Adrianu, Jozefa L., Milana, Leonarda, Máriu F., Lauru, Dušana, Helenu, Albína, Michala Č., Emila, Petra, Martina, Andreu, Jozefa F., Petra B., Alžbetu, Ľudovíta T, Ľudovíta T. ml., Oľgu a spolusestry z CJ. OV
 24. Za nenarodené deti, za prastarých a starých rodičov v rodine, Palka a Máriu Repaských; + z rodín Repaských, Neupauerových a krstného Jozefa Greňu; + mamky a otca kamarátov; + spolužiaka Stana Jaroša;+ duchovných otcov: Emanuela Chylu, Jána Butkaya, + biskupov Františka Tondru a Štefana Sečku. OV
 25. + zrodiny Lieskovskej, Motýľovej, Šálkovej, Hadobášovej, Gavroňovej, Škvarekovej, Pirožákovej, Biňasovej, Čaklošovej, Kratochvíľovej, Rajčáni, Majdulíkovej, Majdovej, Miškovičovej, Bugeľovej, Petru Polačekovú, Štefana Rýdzika, otcov Cyrila a Milana, + vojakov v 2 sv. vojne a za vojakov na misiách vo svete. OV
 26. + Máriu, Kolomana, Ladislava, Jozefa, Miroslava, Evu, Jula, starých rodičov, Máriu, Františka, Alojza, Editu, Miroslava, Pavla, Antona, Karola, Františka, Annu, Miroslava, Julianu, Štefana, Annu, Mateja, Annu, Svetlanu, Jozefa, Annu, Ľudovíta, Jozefa, Viliama, Evku, Andreja, Marcela, Klaudiu, Jána. OV
 27. + Annu Pardelovú, Máriu Božekovú, Jána Božeka, Tomáša a Margitu Pardelových, Antona Múdreho, Jozefínu a Jána Figurových, Radka Paveleka, Lukáša Božeka, Jána Divičana a za tragicky zosnulé neznáme dievča. OV
 28. + Jakuba Toporcera, Máriu Repaskú, Ladislava Repaského, Máriu Staviarsku, Annu Staviarsku, Mariána Toporcera; + Jána Gallasa a jeho rodičov Jána a Máriu, Veroniku Kilianovú, Margitu a Tomáša, Máriu a Štefana Parcových. OV
 29. + kmotru Špakovú, krstných a starých rodičov, + kňazov, zaťa Dušana, F. Ubana, Ivana, Gabrielu, Štefana Hrušovského; + z rodiny Vojtušovej: Máriu, Mateja, Michala, Štefana, Máriu, Helenu, Františka, Viktora, + z rodiny Rerkovej: Katarínu, Jána, Jána, Máriu, + z rodiny Mikulovej a Urbanovej. OV
 30. + Ladislava a Mariu Legartových, Petra a Jozefa Pačanových, Jána Lučanského, Máriu a Juraja Pačanových, Jozef Lučanského. OV
 31. + Máriu a Františka Medveckých, Annu a Františka Gejdošových, Sáru Medveckú; + Annu a Štefana Buňových, + z rodiny Bednárovej: Jána, Moniku, Jána, Darinu, Mirka. OV
 32. + Magdalénu Milčovú, Jozefa a Veroniku Bizubových, Michala a Máriu Milčových, Jána a Elenu Orendáčových. OV
 33. + Ajojza a Irenu Plachetkových, Moniku Holubovú, Sidóniu Horváthovú; + Kvetoslavu, Pavla, Margitu Plachetkových, Annu Horváthovú; + Petra Holuba, Irenu, Alojza a Slavomíra Plachetkových. OV
 34. + Martina, Justínu, Jozefa, Helenu, Jána, Róberta; + Mariána, Helenku, Jozefa; + Jozefa, Helenu, Jozefa, Justínu, Jána; + Irenu, Maximiliána Gáborových, Aladára. OV
 35. + Máriu a Gustáva Hrušovských, Jozefa Gregorika a Ladislava Kráľa; + Katarínu a Alfonza Snopkovcov a Máriu Fiolekovú. OV 

aktualizované dňa 07. novembra 2021

Za všetkých zosnulých, na ktorých si nikto menovite nespomína. OV

V: Odpočinutie večné daj im, Pane.
R: A svetlo večné nech im svieti.
V: Od brány pekelnej.
R: Vysloboď ich duše, Pane.
V: Nech odpočívajú v pokoji.
R: Amen.

Modlime sa: 
Bože, Otče najmilosrdnejší a najdobrotivejší, prosíme o Tvoju svätú milosť skrze Tvojho milovaného Syna, Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista, a Jeho najdrahšiu Krv vyliatu za ľudské spasenie, skrze Ducha Svätého, Tešiteľa všetkých verných duší, a pre zásluhy a orodovanie preblahoslavenej Panny Márie a všetkých Tvojich svätých, vzhliadni svojím milosrdným okom na duše nachádzajúce sa v očistci, zvlášť na duše zomrelých, za ktorých sa dnešná svätá omša obetuje, ktoré sa trápia pre svoje hriechy, vysloboď ich, buď im milostivý a daj im večné odpočinutie tam, kde sám kraľuješ v nebeskej výsosti s Tvojím milým Synom a Duchom Svätým, aby Ťa mohli so všetkými svätými chváliť, velebiť a oslavovať po všetky veky vekov. 
Amen.